top
logo


Home Javne nabavke ODLUKA o izboru najuspješnijeg ponuditelja i dodjeli ugovora u predmetu nabavke usluga
ODLUKA o izboru najuspješnijeg ponuditelja i dodjeli ugovora u predmetu nabavke usluga PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 16 Ožujak 2020 12:48

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD

             poluotvorenog tipa

                 M O S T A R

Broj: 01-19-602/20

Datum 11.03.2020. godine

     Na temelju članka 70. stavak 1. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na temelju preporuke Povjerenstva za provođenje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije i izbor najpovoljnijeg ponuđača o izgradnji Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru konstatirane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda br. 04-45-567/20 ravnatelj zavoda d o n o s i

O D L U K U

izboru najuspješnijeg ponuditelja i dodjeli ugovora u predmetu nabavke usluga

I

Prihvata se Preporuka Povjerenstva za provođenje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije i izbor najpovoljnijeg ponuđača o izgradnji Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru br. 04-45-567/20 u postupkunabava usluga vršenje stručnog nadzora nad nastavkom izgradnje Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru, i dodjeljuje ugovor ponuditelju IGH d.o.o.Mostar za ponuđenu cijenu 44.910,00 KM, bez PDV-a, iznos PDV-a 7.634,70 ukupna cijena ponude sa PDV-om 52.544,70 KM kao najbolje ocijenjenom ponuditelju.

II

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuditelju u skladu s čl.98.st.5. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14). Izabrani ponuditelj je dužan u roku od 5 (pet) dana od dana primitka odluke dostaviti dokumente iz člana 45. stav (2) Zakona.

III

Ponuda ponuditelja Arhitekt d.o.o. Mostar se odbija kao neprihvatljiva sukladno s člankom 68. stavak 1. Zakona. Ponuda ponuditelja Projektni Biro Stari Grad d.o.o. Mostar se odbija kao neprihvatljiva sukladno s člankom 68. stavak 1. Zakona. Ponuda ponuditelja ARS STUDIO R d.o.o. Mostar se odbija kao neprihvatljiva sukladno s člankom 68. stavak 1. Zakona.

IV

Za provođenje odluke zadužuje se povjerenstvo imenovano rješenjem federalnog ministra pravde broj: 01-49-2465/19 od 05.09.2019.godine i Sektor za financijsko-računovodstvene planske komercijalne poslove.

V

Ova odluka objavit će se na web stranici ugovornog organa istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, u skladu sa člankom 70. St. 6. Zakona o javnim nabavama BiH.

Obrazloženje

Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar je pokrenuo Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluga vršenje stručnog nadzora nad nastavkom izgradnje Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaruevidentiran pod br.01-14-2783/18 (Broj obavještenja o nabavci sa portala javnih nabavki: 318-7-2-7-3-8/18).

Ponude su otvorene 3.12.2018. godine u 12,15 sati. Dana 03.12.2018. godine zaprimljene su žalbe 2 ponuditelja koji su preuzeli tendersku dokumentaciju. Gore spomenuti žalitelji nisu dostavili ponude na predmetnu nabavu, a u svojim žalbama su osporavali tendersku dokumentaciju vidljivu u sadržaju žalbi. Povjerenstvo je utvrdilo da obje izjavljene žalbe nisu osnovane. Nakon navedenog doneseni su zaključci o odbacivanju žalbi. Nakon dostave zaključaka Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka je dostavio žalbu nakon čega je dana 24.12.2018. godine obustavljen postupak dodjele ugovora. URŽ je uvažio žalbu i poništio zaključak o odbacivanju žalbe i postupak vratio u fazu odlučivanja o žalbi na tendersku dokumentaciju. Žalba je ponovno odbačena pa je žalba proslijeđena URŽ, ured je rješenjem br. JN2-03-07-1-341-6/19 žalbu odbacio čime su se stekle pretpostavke za nastavak postupka. Povjerenstvo je odlučilo da se ,s obzirom da je period važenja ponuda istekao, u skladu sa članom 60. stav (2), (3) i (4) Zakona o javnim nabavama, upute zahtjevi za produženje roka važenja ponuda za 60 (šezdeset) dana, tako da novi rok važenja ponuda ističe 01.04.2020. godine. Svi ponuditelji su u datom roku dostavili izjave o produženju roka važenja ponuda. Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda br. 04-45-567/20 povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda Arhitekt d.o.o. Mostar nepotpuna i kao takva se odbacuje. Navedena nepotpunost očituje se u tomu da ponuditelj nije dostavio valjanu referenc listu od ukupno tri ugovora nego je navedenu listu dostavio s dva valjana ugovora. Isti ponuditelj je dostavio dva dokumenta na engleskom jeziku koja su u prilogu referenc liste, a tenderskom dokumentacijom je traženo isključivo na jednom tri službena jezika u BiH. Za ponudu Projektni Biro Stari Grad d.o.o. Mostar utvrđeno je da je nepotpuna i kao takva se odbacuje. Navedena nepotpunost očituje se u tomu da ponuditelj nije dostavio valjanu referenc listu od ukupno tri ugovora sukladno pojašnjenju tenderske dokumentacije od 28.11.2018. godine. Za ponudu ARS STUDIO R d.o.o. Mostar utvrđeno je da je nepotpuna i kao takva se odbacuje. Navedena nepotpunost očituje se u tomu da ponuditelj nije dostavio valjanu referenc listu od ukupno tri ugovora sukladno pojašnjenju tenderske dokumentacije od 28.11.2018. godine, a iz dostavljene refernc liste se također ne može utvrditi vrijeme u kojem su vršeni nadzori nad izvođenjem ugovora.Povjerenstvo je izvršilo rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude: 1. IGH d.o.o.Mostar s cijenom 44.910,00 KM. Ponuđač IGH d.o.o. Mostar dostavio je, u predmetnom postupku javne nabavke, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, u iznosu od 44.910,00 KM bez PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo u svemu potpuno i pravilno postupilo te da je preporuka data u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, podzakonskim i internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Pouka o pravnom lijeku:

PRAVNI LIJEK:Ukoliko smatrate da je tijekom postupka  javne nabave prekršen Zakon ili podzakonski akti, imate pravo uložiti žalbu ugovornom organu, u pisanoj formi, u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.

 

Ažurirano Ponedjeljak, 16 Ožujak 2020 12:50
 

bottom

Sva prava KPZ Mostar.