top
logo


Home Organizacija
Organizacija Zavoda PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Četvrtak, 25 Ožujak 2010 13:57
Detalj iz Zavoda

Unutrašnja organizacija Zavoda

Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar, kao posebna federalna upravna organizacija, nadležan je za izvršenje kazne zatvora osuđenih osoba koje nadležni sudovi upućuju sukladno s Zakonom o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine F BiH“ broj:44/98 i 42/99), Pravilnikom o kriterijumima za upućivanje osuđenih osoba na izdržavanje kazne zatvora (“Službene novine Federacije BiH” br. 64/03 i 46/05) i za izvršenje mjera pritvora po nalogu i rješenju nadležnih sudova sukladno sa Pravilnikom o kućnom redu u ustanovama za izdržavanje mjere pritvora (“Službene novine Federacije BiH” br. 57/03).

U Zavodu postoje slijedeće osnovne organizacijske jedinice:

Sektor za poslove osiguranja

Sektor za poslove osiguranja vrši slijedeće poslove:
 osiguranje Zavoda, njegovih objekata, radilišta i prostorija u kojima se nalaze i borave osuđene i pritvorene osobe,
 osiguranje osuđenih i pritvorenih osoba u Zavodu i izvan Zavoda,
 održavanje unutarnjeg reda i stege među osuđenim i pritvorenim osobama
 provođenje odredbi Pravilnika o kućnom redu u ustanovama za izdržavanje mjere pritvora i provođenje odredbi Pravilnika o kućnom redu za osuđene osobe iz djelokruga osiguranja,
 sprovođenje osuđenih i pritvorenih osoba u slučajevima kada su ovlašteni zakonom,
 drugi poslovi utvrđeni zakonom i drugim propisima

Sektor za poslove preodgoja-tretmana osuđenih osoba

Sektor za poslove preodgoja-tretmana vrši slijedeće poslove:
 programira, koordinira i provodi odgojni rad sa osuđenim osobama na izdržavanju kazne zatvora,
 ispituje osobnost osuđenih osoba na izdržavanju kazne zatvora i izrađuje program tretmana za svaku osuđenu osobu posebno,
 raspoređuje osuđene osobe u preodgojni kolektiv i na radna mjesta,
 neposredno i putem drugih organizacijskih jedinica prati rad i ponašanje osuđenih osoba tijekom izdržavanja kazne zatvora,
 prikuplja i objedinjuje podatke i zapažanja stručnih instruktora i drugih osoba koje izravno rade sa osuđenim osobama,
 predlaže odobravanje pogodnosti osuđenim osobama
 organizira i provodi obrazovne, kulturne, športske i druge aktivnosti osuđenih osoba,
 analizira i proučava postignute rezultate i utjecaj poduzetih preodgojnih mjera te na temelju postignutih rezultata poduzima potrebite mjere i unaprjeđuje preodgojni rad primjenjujući suvremene metode i oblike rada,
 drugi poslovi utvrđeni zakonom i drugim propisima

Sektor za poslove zdravstvene zaštite

Sektor za poslove zdravstvene zaštite osuđenih i pritvorenih osoba vrši slijedeće poslove:
 utvrđivanja zdravstvenog stanja i radne sposobnosti osuđenih osoba u grupi stručnjaka za ispitivanje osobnosti osuđenih osoba prilikom prijema na izdržavanje kazne zatvora i zdravstvenog stanja kod prijema pritvorenih osoba,
 opće medicine u cilju zdravstvene zaštite i liječenja oboljelih osuđenih i pritvorenih osoba u ambulanti i zavodskom stacionaru i stomatološku zaštitu u zubnoj ambulanti Zavoda sukladno sa zakonom,
 neuropsihijatrijsku specijalističku zdravstvenu zaštitu osuđenih i pritvorenih osoba u ambulanti Zavoda, a po potrebi i izvan Zavoda,
 organizira i druge specijalističke preglede u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama izvan Zavoda,
 poduzima mjere higijenske zaštite u prostorijama Zavoda i
 vrši i druge poslove iz djelokruga rada utvrđene zakonom i drugim propisima

Sektor za upravno-pravne, kadrovske i zajedničke poslove 

Sektor za upravno-pravne, kadrovske i zajedničke poslove vrši slijedeće poslove:
 upravno-pravni poslovi u stručnom timu za ispitivanje osobnosti osuđenih osoba,
 davanje pravnih savjeta osuđenim osobama i drugih vidova pravne pomoći,
 rješavanje u drugom stupnju žalbi osuđenih osoba na rješenja o izrečenim stegovnim kaznama i drugih zahtjeva po ovlaštenju ravnatelja,
 vodi osobne administrativne dosjee, priprema akte i materijale za odlučivanje nadležnih organa i za suradnju sa Agencijom za državnu službu, Odborom za žalbe i drugim organima,
 vrši i druge poslove iz djelokruga rada utvrđene zakonom i drugim propisima

Sektor za financijsko-računovodstvene, planske i komercijalne poslove

Sektor za financijsko-računovodstvene i komercijalne poslove vrši slijedeće poslove:
 izrada predračuna, odnosno prijedloga budžetskih sredstava za potrebe Zavoda, financijskih planova, periodičnih obračuna i završnih računa Zavoda i Privredne jedinice,
 izradu internih općih i pojedinačnih akata o kretanju knjigovodstvene i komercijalne dokumentacije i za pohranjivanje iste sukladno s računovodstvenim standardima i Zakonom o računovodstvu,
 ustanovljava i vodi sredstva depozita za osuđene i pritvorene osobe,
 planira sve potrebne robe za rad Zavoda i Privredne jedinice i vrši blagovremene nabavke sukladno s Zakonom o javnim nabavkama i drugim propisima,
 osigurava primjenu zakonskih i drugih propisa o PDV-u, carinama, porezima i doprinosima i drugih propisa materijalno-financijskog poslovanja Zavoda i Privredne jedinice,
 vrši i druge poslove iz djelokruga rada.

Privredna jedinica „Radobolja“

Privredna jedinica vrši slijedeće poslove: organizira rad i stručnu obuku osuđenih osoba dok se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u okviru privrednih djelatnosti utvrđenih pravilnikom., organizira i obavlja proizvodne djelatnosti i stupa u poslovno tehničku suradnju sa poduzećima i drugim pravnim osobama, vodeći računa o ciljevima utvrđenim u ZIKS-u i drugim propisima

RUKOVOĐENJE

Kazneno popravnim zavodom rukovodi ravnatelj.

U kazneno popravnom zavodu postoji zamjenik ravnatelja koji zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti i spriječenosti i pomaže ravnatelju u izvršavanju poslova iz njegove nadležnosti.

Ravnatelj kazneno popravnog zavoda organizira rad zavoda, usklađuje rad organizacijskih jedinica, nadzire pravilnost i zakonitost rada, predstavlja zavod i vrši druge poslove za koje je nadležan po zakonu i drugim propisima.

Ravnatelj i zamjenik ravnatelja kazneno popravnog zavoda za svoj rad odgovara odgovaraju Vladi Federacije i federalnom ministru pravde.

 

bottom

Sva prava KPZ Mostar.