top
logo

Izbornik slika

Galerija slika

Radobolja z...
Image Detail

Home Javne nabavke PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU PDF Ispis E-mail
Petak, 10 Veljača 2017 12:09

 

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA

MOSTAR

                   Sektor za fin.-rač., kom. i planske poslove

                                                                      

U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), Odluke o utvrđivanju godišnjih finansijskih planova I programa kapitalnih ulaganja za nabavku, rekonstrukciju I izgradnju objekta I nabavku opreme u 2017. Godini, predlažemo Izmijenjeni plan nabave u 2017. Godini, po slijedećim pozicijama:

JAVNE NABAVKE NA KOJE SE ZAKON PRIMJENJUJE

R.

br.

CPV kodovi

Predmet

nabavke

(sa specifikacijom)

Procijenjena vrijednost

Vrsta postupka

Okvirno vrijeme pokretanja postupka

Okvirno vrijeme realizacije ugovora

Konto

(planska godina)

Iznos na

kontu

(planska godina)

Izvor finansiranja

(planska godina)

Ukupno

Po godinama

   

UKUPNO

633.320

             
   

ROBE

556.120

             

l.

 

Nabavka materijala i sitnog inventara:

               

22000000-0

  1. Administrativni materijal i kance-larijski materijal

22.000

 

6

februar

januar-decembar

613411

22.000

01-budžet

31000000-6

2. Sitan inventar

8.000

 

7

mart

januar-decembar

613416

8.000

01-budžet

33000000-0

3. Lijekovi

26.000

 

1

ZJN

januar-decembar

613421

26.000

01-budžet

33131300-0

4.Stomatološki materijal

500

 

7

maj

januar-decembar

613422

500

01-budžet

3010000-0

5. Rekreacioni materijal

1.000

 

7

maj

maj-decembar

613432

1.000

01-budžet

03110000-5

6.Poljoprivredni materijal

24.000

 

6

februar

januar-decembar

613441

24.000

01-budžet

35000000-4

7. Materijal za javni red i sigurnost

3.000

 

7

juni

juni-decembar

613451

3.000

01-budžet

18800000-7

8.Obuća i odjeća

56.500

 

1

ZJN

oktobar-decembar

613481

56.500

01-budžet

 

9.Posteljina

12.000

 

6

septembar

Oktobar-novembar

613481

12.000

01-budžet

15000000-8

10. Materijal za proizvodnju hrane

180.000

 

1

ZJN

januar-decembar

613482

180.000

01-budžet

15612500-6

11.Pekarski materijal

35.000

 

1

ZJN

januar-decembar

613482

35.000

01-budžet

33700000-7

12. Ostali materijal

sredstva za higijenu

22.000

 

1

ZJN

januar-decembar

613484

22.000

01-budžet

                     

2.

09111400-4

Pelet

41.920

 

1

zaključenOS januar 2017- jan. 2020.

Januar-decembar

613200

41.920

01-budžet

3.

44000000-0

Materijal za tekuće održavanje zgrade

10.000

 

7

mart

januar-decembar

613700

10.000

01-budžet

4.

44000000-0

Sistem za uštedu vode i energije

6.000

 

7

februar

mart-maj

613700

6.000

01-budžet

5.

09000000-3

Gorivo za vozila

18.200

 

6

mart

januar-decembar

613500

18.200

01-budžet

6.

31000000-6

Ostali materijal (rezervni dijelovi,bravarski materijal...

8.000

 

7

mart

januar-decembar

613700

8.000

01-budžet

7.

34000000-0

Materijal-rezervni dijelovi za održavanje vozila

7.000

 

6

mart

Januar-decembar

613700

7.000

01-budžet

   

NABAVKA OPREME-KAPITALNA ULAGANJA

75.000

             

1.

 

Nabavka poljoprivredne opreme

7.500

 

7

 

Juli –decembar

821322

7.500

01-budžet

2.

 

Strojevi, uređaji , alati i instalacije

14.000

 

7

 

Juli-decembar

821361

14.000

01-budžet

3.

 

Kompjuterska oprema

8.500

 

6

 

Juli –decembar

821312

8.500

01-budžet

4.

 

Ugrađena oprema

(kamere)

17.240

 

6

 

Juli-decembar

821371

17.240

01-budžet

5.

 

Ugrađena oprema-klima uređaji

2.000

 

7

 

Juli-decembar

821371

2.000

01-budžet

6..

 

Namještaj

2.000

 

7

 

Juli-decembar

821311

2.000

01-budžet

7.

 

Detektor vrata

12.000

 

6

 

Juli-decembar

821382

12.000

01-budžet

8.

 

Telefonska centrala sa pratećom opremom

7.000

 

7

 

Septembar-decembar

821313

7.000

01-budžet

9.

 

Oprema za policiju

4.760

 

7

 

Septembar-decembar

821382

4.760

01-budžet

   

USLUGE

77.200

             

1.

79800000-2

Usluge štampanja

5.000

 

7

februar

februar-decembar

613900

5.000

01-budžet

2.

50310000-1

Usluge instaliranja i pružanja zatvorenog sistema radio veze

20.000

 

6

maj

Juni-juli

613900

20.000

01-budžet

3.

85111000-0

Medicinske i laboratorijske usluge

25.000

 

6

mart

januar-decembar

613900

25.000

01-budžet

4.

66000000-0

Usluge osiguranja uposlenih

2.600

 

6

mart

januar-decembar

613800

2.600

01-budžet

5.

50310000-1

Ostale usluge (održavanje sredstava)

12.000

 

7

mart

januar-decembar

613700

12.000

01-budžet

6.

50112200-5

Usluge održavanja vozila

2.000

 

6

mart

januar-decembar

613700

2.000

01-budžet

7.

70000000-1

Unajmljivanje imovine

1.000

 

7

septembar

septembar-oktobar

613600

1.000

01 - budžet

8.

 

Usluge registracije vozila

2.800

 

6

mart

januar-decembar

613500

2.800

01 - budžet

9.

66000000-0

Osiguranje imovine

2.300

 

6

mart

januar-decembar

613800

2.300

01 - budžet

10.

66000000-0

Osiguranje vozila

4.500

 

6

mart

januar-decembar

613800

4.500

01-budžet

                     

NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMJENJUJE

   

USLUGE

505.796

             

1.

 

Putni troškovi

7.000

   

januar

januar-decembar

613100

7.000

01-budžet

2.

 

Komunalne usluge

63.000

   

januar

januar-decembar

613300

63.000

01-budžet

3.

 

Ugovorene usluge

150.000

   

januar

januar-decembar

613900

150.000

01-budžet

4.

 

Grantovi

165.000

   

januar

januar-decembar

614300

165.000

01-budžet

5.

 

Električna energija

48.080

   

januar

januar-decembar

613200

48.080

01-budžet

6.

 

Izdaci za bankarske usluge

1.600

   

januar

januar-decembar

613800

1.600

01-budžet

7.

 

Izdaci za potraživanja iz radnog odnosa-utuženja

31.832

   

mart

mart-decembar

614800

31.832

01-budžet

8.

 

Ugovorene usluge-zatezna kamata na potraživanja iz radnog odnosa na ime utuženih plata i naknada

39.284

   

mart

mart-decembar

613900

39.284

01-budžet

NAPOMENA

Vrsta postupka

Označiti vrstu postupka u kome će se sprovesti nabavka u skladu sa navedenim šifarnikom:

1-      Otvoreni postupak

2-      Ograničeni postupak sa pretkvalifikacijom

3-      Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja

4-      Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja

5-      Konkurs za izradu idejnog rješenja

6-      Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

7-      Direktni sporazum

Izvor finansiraanja(planska godina)

Navesti izvor finansiranja za konkretnu nabavku u planskoj godini u skladu sa sljedećim šifarnikom:

01-  Budžet

02-  Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

03-  Donacije od inostranih zemalja

04-  Donacije od međunarodnih organizacija

05-  Donacije od ostalih nivoa vlasti

Pomoćnik direktora

Sektora za fin.-rač., planske i kom. poslove

Indira Puzić

Ažurirano Petak, 08 Rujan 2017 09:52
 

bottom

Sva prava KPZ Mostar.