top
logo


Home Javne nabavke Javni poziv za dostavu neobavezujućih komercijalnih ponuda za nabavku usluga pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga u telefonskim govornicama za potrebe zatvorenika u Kazneno popravnom zavodu poluotvorenog tipa Mostar
Javni poziv za dostavu neobavezujućih komercijalnih ponuda za nabavku usluga pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga u telefonskim govornicama za potrebe zatvorenika u Kazneno popravnom zavodu poluotvorenog tipa Mostar PDF Ispis E-mail
Srijeda, 14 Veljača 2018 13:17

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD

poluotvorenog tipa

M O S T A R

Broj:01-14-350/18-2

Mostar, 13.02.2018. godine

PREDMET: Javni poziv za dostavu neobavezujućih komercijalnih ponuda za nabavku usluga pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga u telefonskim govornicama za potrebe zatvorenika u Kazneno popravnom zavodu poluotvorenog tipa Mostar.

Poštovani,

U ime Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Mostar, pozivamo Vas da dostavite

svoju ponudu za nabavku usluga pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga u telefonskim

govornicama za potrebe zatvorenika u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Mostar. Poziv

za dostavu ponuda objaviti će se na web stranici Kazneno-popravnog zavoda Mostar (www.kpzmostar.org) . Na navedenim web stranicama se može

preuzeti ovaj poziv. Svoju ponudu mogu dostaviti sva pravna lica koja su registrirana za obavljanje

djelatnosti odnosno za vršenje usluga koje se nabavljaju po ovom pozivu.

1.Naziv ugovornog organa odnosno Naručitelja usluga: Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa

Mostar, Tvrtka Miloša 27. 88 000 Mostar.

2.Opis predmeta nabavke: Osiguranje posebnih uvjeta pre-paid usluge fiksne telefonije pri

korištenju govornica. Tehničko rješenje i način rada treba omogućiti sljedeće:

1. Jedinstvenu registraciju osuđenih i pritvorenih osoba na osnovu ID broja

2. Pre-paid sistem naplate sa i bez bonova za dopunu na dva mjesta

3. Ograničavanje pozivanja na samo sedam unaprijed odabranih brojeva po principu speed dial

(korisnik pritiskom tipke 1-7 odabire željeni broj)

4. tipka 8 (osam) za preslušavanje stanja kredita

5. rezervna tipka 9 (devet) kao opcija dopune kredita

6. ostale tipke na sistemu su potpuno neaktivne

7. ograničenje trajanja poziva na 5 min te da isti korisnik može ponovno zvati nakon ½ sata

8. govornice moraju biti sa prozirnom šobom koja ne smije biti od stakla

9. potrebno je osigurati i prekidače na stražarskim mjestima koja su uz govornicu

Rok za implementaciju sistema u Zavodu nakon potpisivanja ugovora je 30 (trideset) dana.

Dobavljač u KPZ Mostar mora instalirati 7 govornica. Troškovi instaliranja, održavanja i popravki

telefonskih govornica i cjelokupnog sistema, izrada dopunskih kartica i dostava istih u zavod te

dodatno povećanje broja govornica idu u cijelosti na trošak Pružatelja usluga odnosno Ponuditelja. Sva instalirana oprema ostaje vlasništvo Ponuditelja. Instaliranje opreme ne smije uzrokovati prekid rada postojeće instalacije. Obračunska jedinica treba da bude sekunda uz obvezu poštivanja od strane Regulatorne agencije za komunikacije BiH propisane gornje granične cijene za pojedinu uslugu.

Trošak uspostave poziva se ne obračunava nego samo trošak minute razgovora u odlasku sa

govornice. Cijena se odnosi na razgovore koji se obavljaju u peak-on periodu 07,00-19,00h svaki dan.

Ugovorni organ nema obvezu da sklopi ugovor sa Ponuditeljima koji dostave svoje ponude po ovom

javnom pozivu.

3.Mjesto izvršenja usluga: Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar i PJ Radobolja Mostar.

4. Uvjeti i zahtjevi koje Ponuditelji trebaju ispuniti: Ponuditelji moraju biti registrirani za pružanje

usluga koje su predmet nabavke što dokazuju Izjavom Ponuditelja koja mora biti potpisana i

ovjerena od strane ovlaštenog lica Ponuditelja (obrazac izjave se nalazi u prilogu ovog poziva).

Ugovorni organ može izvršiti sve provjere u cilju provjere dostavljene izjave. Ponude Ponuditelja

koji ne dostave navedenu izjavu, neće se uzeti u razmatranje. Ponuditelji su dužni da svoje

ponude dostave na obrascu za cijenu ponude koji se nalazi u prilogu ovog poziva. U suprotnom,

ponuda Ponuditelja se neće uzeti u razmatranje.

5. Krajnji rok za dostavu ponuda je 23.02.2018. godine do 14,00 sati. Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kad su poslane, neće biti uzete u razmatranje. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga u telefonskim govornicama – ne otvaraj, otvara povjerenstvo“.

6. U slučaju da ugovorni organ odluči da prihvati ponudu nekog od Ponuditelja, ugovor o pružanju

usluga koje su predmet nabavke će se sklopiti na period od tri godine.

7. Cijene koje Ponuditelji daju u ponudi se neće mijenjati u ugovorenom periodu na više, a za slučaj

sniženja cijena na tržištu telekomunikacija u F BiH ili kod Ponuditelja za najmanje 10 % iste će se

mijenjati na niže, na način da će se sniziti i cijena minute razgovora fiksne javne telefonske usluge. U

slučaju sniženja cijene minute razgovora na tržištu telekomunikacija na području FBIH ili kod

dobavljača za npr 10 %, sniziti će se i cijena minute razgovora fiksne javne telefonske usluge u zavodu

za 10 %. Na isti način će se snižavati cijena i u slučaju smanjenja Cijena na tržištu telekomunikacija

području FBIH ili kod Ponuditelja preko 10% (npr. 13%, 18%, 25% i sl).

8. Procijenjeni promet usluga koje su predmet nabavke po ovom javnom pozivu na godišnjem nivou

iznosi oko 30.000,00 KM u koji iznos je uključen i PDV. Radi se o osuđeničkim novčanim sredstvima,

što znači da sredstva nisu iz Budžeta FBIH, te s tim u vezi ugovorni organ nema obavezu provođenja

postupka javne nabavke sukladno Zakonu o javnim nabavkama BIH. Kazneno-popravni zavod

Mostar nema ekonomske koristi od instaliranja i funkcioniranja telefonskih govornica prilagođenih za

potrebe KPZ Mostar, a koje bi instalirao Ponuditelj, te stoga Kazneno-popravni zavod Mostar i neće

imati nikakav izdatak u novčanim sredstvima niti će vršiti naplatu za potrošene impulse, a samu

potrošnju impulsa će plaćati osuđenici i pritvorenici koji će koristiti instalirane govornice.

9. Zainteresirani Ponuditelji mogu izvršiti pregled lokacije na kojima bi se trebale instalirati govornice.

Za sve nejasnoće u vezi ovog poziva kao i za dogovor oko pregleda lokacije možete kontaktirati

Kontakt osoba: Slaven Bošnjak Telefon: 36321491 Faks: 036321492 e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript . Pregled lokacije se može izvršiti svaki radni dan od 09,00-13,00

sati do isteka roka za dostavu ponuda, uz obvezu prethodnu najavu dan ranije kontakt osobi. Lica koja će u ime Ponuditelja izvršiti pregled lokacije dužni su ovlaštenim službenim licima ugovornog organa predočiti pismeno ovlaštenje potpisano i ovjereno od strane ovlaštenog lica Ponuditelja, da su

predstavnici Ponuditelja i da mogu u ime Ponuditelja izvršiti pregled lokacije. Licima koja ne budu

posjedovala navedeno ovlaštenje neće se odobriti ulazak u Kazneno-popravni zavod Mostar.

10. Ugovorni organ nema obavezu da sklopi ugovor sa Ponuditeljima koji dostave svoje ponude. Dakle ponude koje se dostave Ponuditelji ne obvezuju ugovorni organ ni u kom pogledu.

11. Kvarove i sve druge probleme u radu telefonskih govornica i cjelokupnog sistema, ugovorni organ

može prijaviti Ponuditelju putem telefona, fax-a, emaila ili putem pošte. Ponuditelj je dužan da se bez

odlaganja a najkasnije u roku od 24 sata odazove na poziv ugovornog organa računajući od trenutka

prijema prijave kvara, te pristupi otklanjanju istih. U suprotnom ugovorni organ može raskinuti ugovor bez obaveze poštovanja otkaznog roka i tražiti naknadu štete ukoliko je ista nastala. Ukoliko dođe do potpisivanja ugovora, ugovorni organ će moći jednostrano raskinuti ugovor i u sljedećim slučajevima:

-Ako Ponuditelj ne bude pružao usluge u roku, na način i pod uvjetima određenim pozivom iz naslova;

-Ako Ponuditelj nakon zaključenja ugovora poveća neku od jediničnih cijena ili sve cijene fiksnih javnih telefonskih usluga u telefonskim govornicama koje je dao u svojoj ponudu;

--Ako Ponuditelj ne bude pružao usluge kvalitetno i u skladu sa ovim pozivom i svojom ponudom

-u drugim slučajevima utvrđenim ovim pozivom, ugovorom ili Zakonom o obligacionim odnosima;

Minimalni otkazni rok za raskidanje ugovora iznosi 60 dana.

12.Kriterij za izbor ponuda je najniža cijena do koje će se doći na sljedeći način:

Prosječna cijena minute razgovora na osnovu koje će se vršiti usporedba ponuda dobiti će se

sljedećom formulom:

CP = 50% x 1 + 15 % x 2 + 15 % x 3 + 5 % x 4 + 5 % x 5 + 3% x 6 + 3 % x 7+ 2 % x 8+ 2 % x 9

_________________________________________________________________________

9

1. = Cijena minute razgovora sa PDV - prema svim mobilnim mrežama unutar BiH

2. = Cijena minute razgovora sa PDV -prema fiksnoj telefoniji Herceg.neretvanskog kantona

3 = Cijena minute razgovora sa PDV -prema fiksnoj telefoniji ostalih kantona i RS

4. = Cijena minute razgovora sa PDV -prema mobilnim mrežama država bivše SFRJ

5. = Cijena minute razgovora sa PDV -prema fiksnim mrežama država bivše SFRJ

6. = Cijena minute razgovora sa PDV -prema svim drugim mobilnim mrežama Europe

7. = Cijena minute razgovora sa PDV -prema svim drugim fiksnim mrežama Europe

8. = Cijena minute razgovora sa PDV -prema svim drugim mobilnim mrežama Svijeta

9. = Cijena minute razgovora sa PDV -prema svim drugim fiksnim mrežama Svijeta

13. Ukoliko Ponuditelji dostave jednake ponude odnosno cijene za prve dvije stavke specifikacije (Cijena minute razgovora sa PDV - prema svim mobilnim mrežama unutar BiH, Cijena minute razgovora sa PDV -prema fiksnoj telefoniji Herceg.neretvanskog kantona), nadležna komisija može provesti pregovore sa Ponuditeljima u svrhu postizanja smanjenja cijena navedenih usluga.

14. Procijenjeni promet usluga iz član 1. ove odluke u Zavodu na godišnjem nivou iznosi oko 30.000,00 KM u koji iznos je uključen i PDV.

15. Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi Ponuditelj. Ponuditelji kojima nije

upućen ovaj poziv, tendersku dokumentaciju mogu preuzeti na slijedeći način:

- na web stranici Kazneno-popravnog zavoda Mostar (www.kpzmostar.org)

16.Ponuditelji su dužni dostaviti popunjen i od strane ovlaštenog lica potpisan i ovjeren obrazac za

cijenu ponude koji se nalazi u prilogu ovog poziva i izjavu kojom potvrđuju da su registrirani za

pružanje usluga koje su predmet ove nabavke. U slučaju da Ponuditelj ne dostavi dokumente pobrojane u ovoj točki poziva, ponuda tog Ponuditelja će se odbiti kao nepotpuna odnosno nevaljana.

17. Izabrani Ponuditelj kao i Ponuditelji koji uzmu svoje učešće u ovom postupku ne smiju upotrijebiti niti otkriti ili učiniti dostupnim trećim licima podatke i informacije do kojih su došli pri vršenju usluga

koje su predmet nabavke ili pri pregledu lokacije iz točke 9. ovog poziva. Obzirom da je Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa posebna federalna ustanova, sve informacije o pritvorenim i osuđenim licima, sistemu fiksne telefonije i svi drugi podaci do koji Ponuditelji dođu sudjelovanjem u ovom postupku predstavljaju službenu tajnu.

S poštovanjem

Ravnatelj

______________

Boris Džeba

Dostaviti:

-DD „BH Telecom“ Sarajevo, direkcija Mostar, Bosanska broj 5, Mostar

-JP „Hrvatske telekomunikacije“ Kneza Branimira bb, Mostar

- D.o.o. „ T3“, Tvornička 3, Sarajevo

-M:tel, Vuka Karadžića 6, Banja Luka

- a/a

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

-Fiksne javne telefonske usluge u telefonskim govornicama za potrebe zatvorenika u

Kazneno popravnom zavodu Mostar

 

Naziv Ponuditelja, adresa, kontakt osoba: ___________________________________________

____________________________________________________________________________

Ponuda br. __________________________ od ___________2018 godine

Cijene minute razgovora sa uključenim PDV u KM trebate prikazati tabelarno na sljedeći način:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cijena minute

razgovora sa

PDV - prema

svim mobilnim

mrežama unutar

BiH

Cijena

minute

razgovora

sa PDV -

prema

fiksnoj

telefoniji

Her.Ner. kantona

Cijena

minute

razgovora

sa PDV -

prema

fiksnoj

telefoniji

ostalih

kantona i

RS

Cijena

minute

razgovora

sa PDV -

prema

mobilnim

mrežama

država bivše

SFRJ

Cijena

minute

razgovora

sa PDV -

prema

fiksnim

mrežama

država bivše

SFRJ

Cijena

minute

razgovora

sa PDV -

prema svim

drugim

mobilnim

mrežama

Europe

Cijena

minute

razgovora

sa PDV -

prema svim

drugim

fiksnim

mrežama

Europe

Cijena

minute

razgovora

sa PDV -

prema svim

drugim

mobilnim

mrežama

Svijeta

Cijena

minute

razgovora

sa PDV -

prema svim

drugim

fiksnim

mrežama

Svijeta

                 

Potpis i pečat Ponuditelja:

  1. M.P.

Napomena:

1. Parcijalne ponude se neće razmatrati. Cijene minute razgovora moraju biti izražene u KM. Za

svaku stavku u ponudi se mora navesti cijena.

2. Cijena ponude se iskazuje sa PDV-om i sadrži sve naknade i obveze koje ugovorni organ

treba platiti dobavljaču.

3. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom

obrascu.

4. Trošak uspostave poziva se ne obračunava nego samo trošak minute razgovora u odlasku sa

govornice. Cijena se odnosi na razgovore koji se obavljaju u peak-on periodu 07-19h svaki

dan.

5. Troškovi instaliranja govornica (četiri govornice), održavanja sistema, izrada dopunskih

kartica i dostava istih u zavod, dodatno povećanje broja govornica te sve ostale obveze iz

ovog poziva.

6. Obračunska jedinica treba da bude sekunda uz obavezu poštivanja od strane Regulatorne

agencije za komunikacije BiH propisane gornje granične cijene za pojedinu uslugu

PISMENA IZJAVA

O ISPUNJAVANJU UVJETA IZ TOČKE 4. POZIVA

 

 

Ja, nižepotpisani, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti

_____________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili

srodne djelatnosti), ID broj:_________________, čije sjedište se nalazi u __________________(Grad,

općina) na adresi___________________, (Ulica i broj) kao kandidat/Ponuditelj u postupku nabave

usluga pružanja fiksnih javnih telefonskih usluga u telefonskim govornicama za potrebe zatvorenika u

Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Mostar koji se provodi po javnom pozivu, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću:

IZJAVLJUJEM

 

1. Da je Ponuditelj „_________________________________„ (navesti puni naziv Ponuditelja)

registriran za pružanje usluga fiksnih javnih telefonskih usluga u telefonskim govornicama

koje se nabavljaju po pozivu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Mostar.

Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena dijela primanja i

davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim

zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao:

______________________

Mjesto i datum davanja izjave:

_______________________

Potpis i pečat Ponuditelja/dobavljača:

M.P.

Ažurirano Srijeda, 14 Veljača 2018 13:20
 

bottom

Sva prava KPZ Mostar.