top
logo


Home Javne nabavke ODLUKA o poništenju postupka javne nabave
ODLUKA o poništenju postupka javne nabave PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 20 Rujan 2018 11:07

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD

poluotvorenog tipa

M O S T A R

Broj: 01-14-1383/18-15

Sarajevo, 31.08.2018. godine

     Na temelju članka  69.st.2. tč.(e), st.3. i čl. 70. st.4. Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14), te na temelju preporuke Povjerenstva za provođenje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije i izbor najpovoljnijeg ponuđača o izgradnji Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru ravnatelj zavoda d o n o s i

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabave

I

Poništava se javna nabava putem otvorenog postupka Nastavak izgradnje Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru - „Sukcesivna nabava za izgradnju Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Mostaru“, evidencijski broj nabave: 01-14-1383/18-2, broj obavijesti o nabavi sa Portala javnih nabava: 318-1-3-5-3-5/18.

II

Za provođenje odluke zadužuje se povejrenstvo imenovano rješenjima federalnog ministra pravde broj: 01-151/09 od 23.11.2009. godine, broj: 01-151-2/10 od 11.11.2010. godine, broj: 01-151-3/10 od 30.11.2010. godine i broj: 01-49-7159/15 od 09.11.2015. godine ("Službene novine Federacije BiH", br. 77/09, 77/10, 80/10 i 89/15) i Sektor za financijsko-računovodstvene planske komercijalne poslove.

III

Ova odluka objavit će se na web stranici ugovornog organa istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, u skladu sa člankom 70. St. 6. Zakona o javnim nabavama BiH.

Obrazloženje

Ugovorni organ je putem Povjerenstva za provođenje postupka nabavke proveo aktivnosti vezane za nabavku shodno odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, odnosno objavio Obavještenje o nabavci na Portalu javnih nabavki dana 09.07.2018. godine pod brojem: 318-1-3-5-3-5/18. Shodno navedenom obavještenju rok za podnošenje ponuda je bio do 24.08.2018. godine do 12,00 sati. Do utvrđenog roka pristigle su tri ponude:1. ITC d.o.o. Zenica, 2. Hering d.d. – BBM d.o.o. 3. Promark d.o.o. Mostar. Ponude su otvorene, dana 24.08.2018. godine, u 12,20 sati što je konstatirano u Zapisniku o otvaranju ponuda, a koji je dostavljen ponuđačima u skladu sa članom 63. stav (6) Zakona o javnim nabavkama . Dana 29.08.2018. napravljen je zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u kojem je Povjerenstvo konstatiralo i utvrdilo da su cijene svih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku (čl.69. st.2. tč. e. Zakona o javnim nabavama BiH). Povjerenstvo je preporučilo da ugovorni organ poništi postupak javne nabave sukladno čl.69. st.3. Zakona o javnim nabavama BiH.U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo u svemu potpuno i pravilno postupilo te da je preporuka o poništenju postupka nabave data u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, podzakonskim i internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke

Dostaviti:

1. Svim sudionicima u postupku javne nabave,

2. Povjerenstvo za javne nabave,

3 . Sektor 06

4. a/a

RAVNATELJ

Boris Džeba

 

bottom

Sva prava KPZ Mostar.