top
logo


Home Javne nabavke IZMIJENJENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU
IZMIJENJENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 11 Studeni 2019 12:50

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA

MOSTAR

Mostar, 04.11.2019.godine

IZMIJENJENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

                                                                      

U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), Odluke o utvrđivanju godišnjih finansijskih planova i programa kapitalnih ulaganja za nabavku, rekonstrukciju i izgradnju objekta i nabavku opreme u 2019. godini, donosimo izmijenjeni plan javnih nabavki za 2019.godinu

JAVNE NABAVKE NA KOJE SE ZAKON PRIMJENJUJE

R.

br

CPV kodovi

Predmet

nabavke

(sa specifikacijom)

Procijenjena vrijednost

Vrsta postupka

Okvirno vrijeme pokretanja postupka

Okvirno vrijeme realizacije ugovora

Konto

(planska godina)

Iznos na

kontu

(planska godina)

Izvor finansiranja

(planska godina)

Ukupno

Po godinama

   

UKUPNO

3.678.700

             
   

ROBE

499.700

             

l.

 

Nabavka materijala i sitnog inventara:

               

22000000-0

1.Administrativni materijal i kance-larijski materijal

21.000

 

6

april

januar-decembar

613411

21.000

01-budžet

31000000-6

2. Sitan inventar

5.000

 

7

april

januar-decembar

613416

5.000

01-budžet

33000000-0

3. Lijekovi

35.000

 

1

ZJN

januar-decembar

613421

35.000

01-budžet

33131300-0

4.Stomatološki materijal

1.000

 

7

maj

januar-decembar

613422

1.000

01-budžet

3010000-0

5. Rekreacioni materijal

1.500

 

7

maj

maj-decembar

613432

1.500

01-budžet

03110000-5

6.Poljoprivredni materijal

23.000

 

6

april

januar-decembar

613441

23.000

01-budžet

35000000-4

7. Materijal za

javni red i sigurnost

5.000

 

7

juni

juni-decembar

613451

5.000

01-budžet

18800000-7

8.Obuća i odjeća

34.000

 

1

ZJN

oktobar-decembar

613481

34.000

01-budžet

 

9.Posteljina

10.000

 

6

septembar

Oktobar-novembar

613481

10.000

01-budžet

15000000-8

10.Materijal za proizvodnju hrane

219.500

 

1

ZJN

januar-decembar

613482

219.500

01-budžet

15612500-6

11.Pekarski materijal

25.000

 

1

ZJN

januar-decembar

613482

25.000

01-budžet

33700000-7

12. Ostali materijal

sredstva za higijenu

20.000

 

1

ZJN

januar-decembar

613484

20.000

01-budžet

                     

2.

09111400-4

Pelet

55.100

 

1

zaključenOS januar 2017- jan. 2020.

Januar-decembar

613200

55.100

01-budžet

3.

44000000-0

Materijal za tekuće   održavanje zgrade

-održavanje instalacija

-farbanje , prozori itd

7.000

6.600

 

7

7

maj

januar-decembar

613700

7.000

6.600

01-budžet

4.

09000000-3

Gorivo za vozila

17.000

 

6

mart

januar-decembar

613500

17.000

01-budžet

5.

31000000-6

Ostali materijal (rezervni dijelovi,bravarski materijal...

7.000

 

7

mart

januar-decembar

613700

7.000

01-budžet

6.

34000000-0

Materijal-rezervni dijelovi za održavanje vozila

7.000

 

6

januar

Januar-decembar

613700

7.000

01-budžet

   

IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA

3.043.500

         

3.043.500

01-budžet

1.

45216113-9

Izgradnja novog KPZ-a

2.970.000

 

1

novembar

decembar

821200

2.970.000

01-budžet

 

 

 

2.

 

Nabavka opreme

48.500

       

821300

48.500

01-budžet

 

30230000-0

Kompjuterska oprema

6.900

 

7

novembar

novembar-decembar

821312

6.900

01-budžet

 

39130000-2

namještaj

3.500

 

7

novembar

Novembar-decembar

821311

3.500

01-budžet

 

32323500-8

kamere

7.020

 

7

novembar

novembar-decembar

821371

7.020

01-budžet

   

Oprema (hardver i softver) za evidenciju prisutnosti na radu

6.980

 

7

novembar

novembar-decembar

821371

6.980

01-budžet

 

32324100-1

Televizori, klime

4.200

 

7

novembar

novembar-decembar

821313

4.200

01-budžet

 

32323500-8

Inteligentni snimač sa funkcijama obrade podataka (prepoznavanje lica, LPR...; 16 kanala,kompatibilan sa HIK-VISION kamerama)

7.020

 

7

novembar

novembar-decembar

821313

7.020

01-budžet

   

Upravljački set za vozilo

1.381

 

7

novembar

novembar

821382

1.381

01-budžet

   

Laptop, telefoni

7.020

 

7

novembar

novembar-decembar

821312

7.020

01-budžet

 

35200000-6

Policijska oprema

4.479

 

7

novembar

novembar-decembar

821382

4.479

01-budžet

   

Rekonstrukcija i adaptacija

25.000

         

25.000

01-budžet

   

Rekonstrukcija arhivskog prostora

25.000

 

6

novembar

novembar-decembar

 

25.000

01-budžet

 
     
 

USLUGE

135.500

         

135.500

 

1.

79800000-2

Usluge štampanja

5.000

 

7

maj

maj-decembar

613900

5.000

01-budžet

2.

85111000-0

Medicinske i laboratorijske usluge

100.000

 

6

maj

januar-decembar

613900

100.000

01-budžet

3.

66000000-0

Usluge osiguranja uposlenih

3.000

 

6

maj

januar-decembar

613800

3.000

01-budžet

4.

50310000-1

Ostale usluge (održavanje sredstava)

12.000

 

7

mart

januar-decembar

613700

12.000

01-budžet

5.

50112200-5

Usluge održavanja vozila

3.000

 

6

januar

januar-decembar

613700

3.000

01-budžet

6.

70000000-1

Unajmljivanje imovine

1.500

 

7

septembar

septembar-oktobar

613600

1.500

01 - budžet

7.

 

Usluge registracije

vozila

4.000

 

6

januar

januar-decembar

613500

4.000

01 - budžet

8.

66000000-0

Osiguranje imovine

2.500

 

6

maj

januar-decembar

613800

2.500

01 - budžet

9.

66000000-0

Osiguranje vozila

4.500

 

6

maj

januar-decembar

613800

4.500

01-budžet

                     

NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMJENJUJE

   

USLUGE

752.945

         

752.945

 

1.

 

Putni troškovi

4.000

   

januar

januar-decembar

613100

4.000

01-budžet

2.

 

Komunalne usluge

74.000

   

januar

januar-decembar

613300

74.000

01-budžet

3.

 

Ugovorene usluge

200.000

   

januar

januar-decembar

613900

200.000

01-budžet

4.

 

Grantovi

180.000

   

januar

januar-decembar

614300

180.000

01-budžet

5.

 

Električna energija

54.900

   

januar

januar-decembar

613200

54.900

01-budžet

6.

 

Izdaci za potraživanja iz radnog odnosa-utuženja

36.000

   

septembar

septembar

614800

36.000

01-budžet

7.

 

Izdaci za potraživanja iz radnog odnosa –vansudska nagodba

124.542

   

septembar-novembar

 

614800

124.542

01-budžet

8.

 

Ugovorene usluge-zatezna kamata na potraživanja iz radnog odnosa na ime utuženih plata i naknada

40.814

   

septembar

septembar

613900

40.814

01-budžet

9.

 

Ugovorene usluge-zatezna kamata na potraživanja iz radnog odnosa-vansudska nagodba

38.689

   

septembar-novembar

 

613900

38.689

01-budžet

NAPOMENA

Vrsta postupka

Označiti vrstu postupka u kome će se sprovesti nabavka u skladu sa navedenim šifarnikom:

1-      Otvoreni postupak

2-      Ograničeni postupak sa pretkvalifikacijom

3-      Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja

4-      Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja

5-      Konkurs za izradu idejnog rješenja

6-      Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

7-      Direktni sporazum

Izvor finansiraanja(planska godina)

Navesti izvor finansiranja za konkretnu nabavku u planskoj godini u skladu sa sljedećim šifarnikom:

01-  Budžet

02-  Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

03-  Donacije od inostranih zemalja

04-  Donacije od međunarodnih organizacija

05-  Donacije od ostalih nivoa vlasti

Ažurirano Ponedjeljak, 11 Studeni 2019 12:54
 

bottom

Sva prava KPZ Mostar.