Pravilnik o kućnome redu Ispis
Autor Administrator   
Četvrtak, 25 Ožujak 2010 13:55

Na osnovu člana 100. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine F BiH" broj:44/98 i 42/99), direktor Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru, uz saglasnost federalnog ministra pravde, donosi:


P R A V I L N I K  O  KUĆNOM  REDU


I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom o kućnom redu (u daljem tekstu: Pravilnik) bliže se uređuje organizacija i način života osuđenih osoba na izdržavanju kazne zatvora u Kazneno popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Mostaru (u daljem tekstu: Zavod), a naročito: prijem, upoznavanje sa kućnim redom i drugim propisima; smještaj, ishrana i odjevanje; način korištenja zdravstvene zaštite i sprovođenje higijenskih mjera; dopisivanje, prijem posjeta i pošiljki; vrsta i količina prehrambenih artikala koje mogu primati; uvjeti i način raspolaganja novcem od naknada za rad, nagrada i novčanih pošiljki; način korištenja neprekidnog odmora; održavanje reda i discipline; postupak za izricanje disciplinskih kazni i mjera usamljenja; uvjeti i način izvršenja disciplinskih kazni; vrste pogodnosti i uvjeti za sticanje i njihovo korištenje; ovlaštenja službenih osoba u Zavodu za davanje pogodnosti; ograničenja na prijem pošiljki, posjeta i korištenja pogodnosti; način organizovanja kulturno-prosvjetnog zabavnog i sportskog života, slobodne aktivnosti; način otpuštanja i pomoć prilikom otpuštanja sa izdržavanja kazne zatvora i druga pitanja koja mogu biti od značaja za uvjete i način izdržavanja kazne zatvora.

Član 2.

Osobe prema kojima se izvršavaju sankcije lišavaju se prava ili se ograničavaju u pravima samo u granicama nužnim za ostvarivanje svrhe pojedinih sankcija u skladu sa Zakonom.

Član 3.

Osuđene osobe dužne su da se pridržavaju odredaba ovog Pravilnika, pravilnika, naredbi i instrukcija koje donosi federalni ministar pravde kao i pravilnika, upustava i naredbi koje donosi direktor Zavoda.


II. PRIJEM, UPOZNAVANJE SA KUĆNIM REDOM I DRUGIM PROPISIMA


Član 4.

Prijem i utvrđivanje identiteta osuđenih osoba u Zavodu vrši se na osnovu uputnog akta suda i uvidom u ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument (pasoš, vojna knjižica ili druga validna isprava na kojoj postoji fotografija osuđenog). Prilikom prijema u Zavod izvršiće se pretres osuđene osobe i kontrola prateće dokumentacije kao i stvari koje ima kod sebe . Ako se radi o prijemu ženske osobe pretres obavezno vrši žena stražar.

Član 5.

Osuđena osoba kod sebe može zadržati pribor za održavanje lične higijene, pribor za održavanje i čišćenje odjeće i obuće, pribor za pisanje, džemper, pidžamu, zimski i ljetni veš, čarape i maramice, sat, tranzistor, vokmen, ortopedska pomagala i druge stvari koje odobri direktor Zavoda.
Stvari koje osuđena osoba ne može zadržati kod sebe, odnosno stvari koje nisu obuhvaćene stavom 1. ovog člana, oduzimaju se prilikom pretresa.
O oduzetim stvarima sačinjava se zapisnik koji potpisuje radnik koji vrši pretres i osuđena osoba čije su stvari oduzete.
Jedan primjerak potpisanog zapisnika uručuje se osuđenoj osobi, a drugi primjerak se stavlja u paket sa oduzetim stvarima.

Član 6.

Nepotrebna odjeća i nedozvoljeni predmeti se šalju kod prve posjete kući, a za one osuđene osobe koje nemaju kome poslati odjeću i predmete ista se zadržavaju u depozitu Zavoda.
Stvari koje nisu u pravnom prometu ili su zabranjene oduzimaju se i uništavaju ili predaju nadležnom organu. Stvari podložne kvarenju neće se deponovati u magacinu, već će se ako se ne mogu poslati porodici osuđene osobe, zapisnički uništiti.

Član 7.


Osuđene osobe, čija je kazna zatvora do jedne godine, zadržaće se u prijemnom odjeljenju do 15 dana, a osuđene osobe čija je kazna zatvora duža od jedne godine zadržaće se u prijemnom odjeljenju najduže 30 dana. Odmah po upućivanju u prijemnu prostoriju osuđena osoba će se podšišati, obrijati (osim osoba koje žele zadržati raniji izgled u skladu sa higijenskim standardima), okupati i presvući u propisanu odjeću i obuću a ako zadržava svoju odjeću ista se mora odmah dezinfikovati.
Dok se nalazi u prijemnoj prostoriji osuđena osoba se upoznaje sa odredbama Zakona, Pravilnika, mjerama zaštite na radu, protivpožarne zaštite, Pravilnika o naknadama za rad, Pravilnika o upotrebi vatrenog oružja i sredstava prinude, Evropskim zatvorskim standardima i drugim međunarodnim normama humanog prava. Po prijemu u Zavod osuđena osoba ima pravo da se telefonom ili pismom javi porodici i da je upozna sa svojim pravima u pogledu dopisivanja, prijema pošiljki i vremenu posjeta kao i pravo rješavanja drugih hitnih ličnih problema i potreba.

Član 8.

U toku boravka u prijemnom odjeljenju osuđena osoba će se ljekarski pregledati a u njen osobni list i zdravsteni karton upisaće se zdravstveno stanje konstatovano prilikom prijema u Zavod. U toku boravka u prijemnom odjeljenju osuđena osoba može se upućivati na rad samo radi utvrđivanja njenih radnih navika neophodnih za raspored na posao za koji ispunjava uvjete u skladu sa zdravstvenim stanjem. Izuzetno, osuđena osoba, čija je dužina kazne zatvora do 60 dana, može se rasporediti na posao odmah po utvrđivanju njenog zdravstvenog stanja i higijenske obrade (šišanje, kupanje, dezinfekcija i dr.)

Član 9.

Na osnovu rezultata ispitivanja ličnosti osuđenih osoba tokom boravka u prijemnom odjeljenju utvrđuje se prijedlog njihovog tretmana. Promjena prijedloga tretmana vrši se zavisno od ponašanja osuđene osobe, zalaganja na radu, discipline i stečenog povjerenja. Prijedlog tretmana utvrđuje prijemno odjeljenje, tretman i promjenu tretmana odobrava direktor Zavoda.

Član 10.

Od osuđenih osoba koje izdržavaju kaznu zatvora može se zahtjevati da rade u skladu sa svojim psihofizičkim i stručnim sposobnostima i mogućnostima Zavoda. Prilikom boravka u prijemnom odjeljenju osuđene osobe će se pismeno izjasniti da li žele raditi tokom izdržavanja kazne zatvora. Za osuđene osobe koje žele biti upućivane na rad, određivanje vrste posla i radnog mjesta vrši direktor Zavoda na prijedlog prijemnog odjeljenja. Premještaj osuđene osobe sa jednog na drugo radno mjesto vrši direktor Zavoda na prijedlog službe za tretman u zavisnosti od ponašanja osuđene osobe, zalaganja na radu, stečenog povjerenja i sl.


III. SMJEŠTAJ, ISHRANA I ODJEVANJE


Član 11.

Prilikom izlaska iz prijemnog odjeljenja osuđena osoba se raspoređuje u odgojni kolektiv.
Član 12.

Osuđena osoba koja boluje od zaraznih ili drugih bolesti, na prijedlog ljekara izdvaja se od ostalih osuđenih osoba u stacionar ili posebno za to određenu prostoriju.

Član 13.

Raspored osuđenih osoba po sobama vrši odgajatelj.

Član 14.


Red i čistoću u spavaćim sobama održavaju osuđene osobe koje u njima borave. Hodnike, prostorije za dnevni boravak i ostale zajedničke prostorije čiste osuđene osobe, redari, koje određuje odgajatelj.


Član 15.

Svaka osuđena osoba zadužuje se krevetom, posteljinom i ormarićem za lične stvari. Kreveti moraju preko cijelog dana (ili poslije spavanja) biti uredno namješteni, a lične stvari uredno složene na zato određeno mjesto. Slobodno vrijeme osuđene osobe provede u prostorijama za dnevni boravak i prostorijama za sportske i druge aktivnosti, a boravak u spavaonicama (spavaćim sobama) je dozvoljen za vrijeme noćnog odmora i popodnevnog odmora u trajanju od dva /2/ sata. Boravak u spavaonicama dozvoljen je i osuđenim osobama kojima je zavodski ljekar odredio strogo mirovanje i to u vremenu koje je navedeno u odobrenju ljekara.

Član 16.

Osuđene osobe dobivaju odjeću i obuću prikladnu datim klimatskim uvjetima i godišnjem dobu a u skladu sa Pravilnikom o odjeći i obući osuđenih osoba. Osuđene osobe mogu nositi i svoju odjeću i obuću ako to žele. Radna odijela, sredstva zaštite na radu i drugu opremu dobivaju osuđene osobe koje rade i to u zavisnosti od poslova koje obavljaju. Prilikom zaduživanja posteljinom, odjećom i obućom osuđenoj osobi će se saopštiti rok trajanja opreme te da je dužna opremu čuvati a ukoliko je namjerno ili grubom nepažnjom ošteti ili uništi da će štetu nadoknaditi po opštim propisima.

Član 17.

Osuđene osobe dobivaju dnevno tri obroka hrane prema propisanoj tablici o ishrani osuđenih osoba. Na osnovu Pravilnika o ishrani osuđenih osoba direktor Zavoda utvrđuje jelovnik za sedam dana unaprijed, a za osuđene osobe u stacionaru jelovnik utvrđuje direktor Zavoda uz pribavljeno mišljenje ljekara. Prilikom utvrđivanja jelovnika, vodiće se računa o vjerskim i kulturnim zahtjevima osuđenih osoba. Hrana svojim kvalitetom i količinom mora zadovoljavati prehrambene i higijenske standarde. Pravo na pojačanu ishranu imaju osuđene osobe koje rade na težim (fizičkim) poslovima ili rade pod otežanim uvjetima rada puno radno vrijeme, kao i osuđene osobe kojima to propiše ljekar.

Član 18.

Vrijeme doručka, ručka, večere i užine utvrđuje dnevnim rasporedom direktor Zavoda. Objedovanje traje najduže 30 minuta. Za vrijeme objedovanja osuđene osobe su dužne da održavaju propisan red i čistoću, da čuvaju inventar, posuđe i drugu imovinu, te da se ponašaju u skladu sa opštom kulturom objedovanja. Nakon objedovanja kompletan pribor za jelo i ostatak hrane obavezno se vraća na za to određeno mjesto.

Član 19.

Prostorije u kojima osuđene osobe borave i rade redovno se provjetravaju a u zimskom periodu se zagrijavaju. Zagrijavanje prostorija zavisi od klimatskih uvjeta a u pravilu vrši se od 15 oktobra do 15. aprila. Prostorije u kojima osuđene osobe borave i rade moraju imati dovoljnu količinu zraka, prigodnog ili umjetnog svjetla, sanitarne uređaje te zadovoljavati standarde u pogledu količine prostora. 

Član 20.

U Zavodu postoji specijalna prodavnica (kantina) u kojoj osuđene osobe mogu kupovati prehrambene i druge artikle za ličnu upotrebu. Vrste artikala, način na koji se vrši kupovina i radno vrijeme kantine određuje direktor Zavoda. U specijalnoj prodavnici mora postojati cjenovnik na vidnom mjestu. Roba u specijalnoj prodavnici se prodaje po nabavnim cijenama. U specijalnoj prodavnici robu mogu kupovati isključivo osuđene osobe.

Član 21.

Radno nesposobne ili radno neraspoređene osuđene osobe koje nemaju vlastitih novčanih sredstava dobit će na teret Zavoda pribor za ličnu higijenu i pribor za dopisivanje sa članovima porodice, odnosno za upućivanje podnesaka organima, tijelima i ustanovama kojima se obraćaju u cilju zaštite svojih prava i interesa.
Neophodno je da Zavod formira fond socijalne pomoći za osuđene osobe koje se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji. Fond će se formirati iz namjenskih sredstava, a način formiranja kriteriji za dodjelu novčane i druge pomoći osuđenim osobama i visina pomoći odrediće se naredbom - instrukcijom direktora Zavoda.


IV. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I HIGIJENSKE MJERE

Član 22.

Po prijemu u Zavod osuđena osoba se odmah upućuje na ljekarski pregled radi utvrđivanja zdravstvenog stanja i radne sposobnosti.

Član 23.

Za pružanje zdravstvene zaštite osuđenim osobama u Zavodu postoji ambulanta opšteg tipa i ljekarna sa stacionarom, stomatološka ambulanta.

Član 24.

Za ljekarski pregled osuđene osobe se javljaju dežurnom odjeljenja ili zatvorskim stražarima u odjeljenju a ljekarski pregled i druge medicinske usluge vrše se svakodnevno. U hitnim slučajevima, poslije radnog vremena, dežurni Zavoda uputiće odmah osuđenu osobu na ljekarski pregled van Zavoda. Vrijeme prijema osuđenih osoba regulisaće se Upustvom o radu zdravstvene službe Zavoda.

Član 25.

Osuđene osobe se dužne da se pridržavaju uputa ljekara i radnika za zdravstvenu zaštitu i da uzimaju propisanu terapiju. U slučaju kada ne postoji mogućnost liječenja u stacionaru Zavoda, teže oboljele osuđene osobe upućuju se na liječenje u bolnicu na prijedlog ljekara Zavoda uz saglasnost direktora Zavoda. Bliže upustvo o radu i opremi u stacionaru i ambulanti Zavoda propisuje direktor Zavoda na prijedlog zavodskih ljekara.

Član 26.

Specijalistički ljekarski pregledi vrši se na osnovu ovjerene uputnice ljekara Zavoda. Specijalističkom pregledu obavezno prisustvuje zdravstveni referent.

Član 27.

Osuđenim osobama je zabranjeno da kod sebe drže lijekove psihofarmatike. Iste mogu uzimati samo u prisustvu zdravstvenog referenta ili radnika straže a prema uputama ljekara.

Član 28.

Osuđene osobe koje rade u kuhinji Zavoda ili rukuju prehrambenim artiklima podliježu redovnom ljekarskom, odnosno sanitarnom pregledu a u skladu sa opštim propisima moraju biti snabdjevene odjećom prema propisima koji važe za ugostiteljske radnike.

Član 29.

U slučaju pojave zaraznih bolesti direktor Zavoda ili druga ovlaštena osoba na prijedlog Sektora za poslove zdravstvene zaštite, odnosno zavodskog ljekara, može zabraniti posjete, primanje pošiljaka i korištenje vanjskih pogodnosti osuđenim osobama.

Član 30.

Prostorije u kojima borave osuđene osobe njihova oprema, stvari, hrana voda za piće odjeća i obuća, podliježu redovnom pregledu zdravstvenog radnika a prostorije za spremanje, čuvanje i raspodjelu hrane i redovnom pregledu sanitarne inspekcije. Hranu koja se sprema u osuđeničkoj kuhinji svakodnevno prije podjele proba zdravstveni radnik a u njegovom odsustvu dežurni Zavoda. Uzorak svakog obroka hrane čuva se 24 sata u posebnoj posudi i na propisan način.

Član 31.

Osuđene osobe dužne su da svakodnevno održavaju ličnu i opštu higijenu. Kupanje se obavlja jedanput sedmično. Prema potrebi osuđenim osobama omogućuje se i češće kupanje ako je to potrebno s obzirom na klimatske uvjete (ljetni period), poslove koje obavljaju i druge uvjete rada.Osuđenim osobama na prijedlog zdravstvenog referenta, po odobrenju direktora Zavoda, može se odobriti i češće kupanje.

Član 32.

Rublje i posteljina mijenjaju se svakih petnaest dana. Lično rublje osuđene osobe peru i suše u za to posebno namjenjenoj prostoriji.

Član 33.

Osuđene osobe dužne su da se redovno šišaju i briju a osuđene osobe koje nose bradu i dužu kosu dužne su da ih uredno održavaju. Osuđene osobe se besplatno šišaju u zavodskoj brijačnici. Pravo na besplatno brijanje imaju osuđene osobe sa psiho-fizičkim manama, bolesnici koji se nalaze u stacionaru Zavoda.

Član 34.

Odjeća i obuća moraju se svakodnevno čistiti i brižljivo čuvati. Prije početka noćnog odmora odjeća i obuća moraju se uredno složiti na za to određeno mjesto. Za smještaj odjeće i obuće postoje posebni ormari.

Član 35.

Osuđene osobe su dužne da prostorije u kojima borave i rade uredno održavaju. Prostorije u kojima spavaju i ostale prostorije koje koriste osuđene osobe kreče se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje. Provjetravanje posteljine i isprašivanje ćebadi obavezno se vrši dva puta mjesečno i to neradnim danom.

Član 36.

Osuđenim osobama koje stalno borave u zatvorenim prostorijama ili se iz razloga bezbjednosti ne upućuju na rad, omogući će se boravak na zraku u krugu Zavoda, a najmanje do tri /3/ sata dnevno (šetnje). Osuđenim osobama koje izdržavaju disciplinske kazne samice ili mjeru usamljenja omogućit će se šetnja u trajanju od jednog sata dnevno. Šetnja se izvodi u krugu Zavoda na posebno određeno mjesto uz obavezan nadzor zatvorskog policajca.

Član 37.

Vrijeme boravka na sviježem zraku za osuđene osobe koje se nalaze na liječenju u stacionaru Zavoda , zavisno od zdravstvenog stanja i potrebnog liječenja osuđene osobe, određuje ljekar Zavoda.

V. NAČINI I UVJETI ZADOVOLJAVANJA VJERSKIH POTREBA

Član 38.

Osuđenoj osobi dozvoljeno je: da zadovoljava i ispoljava svoje vjerske i duhovne potrebe individualnim upražnjavanjem molitvi uz korištenje potrebne literature; da prisustvuje vjerskim obredima ili skupovima organizovanim u Zavodu; kontakt sa vjerskim službenicima što podrazumjeva i individualni kontakt.
Zavod je dužan obezbijediti prostorije za održavanje vjerskih potreba i to svaku konfesionalnu grupu. Ukoliko u Zavodu postoji dovoljan broj vjernika iste vjeroispovjesti, Zavod mora organizovati redovan dolazak vjerskih službenika za obavljanje vjerskih obreda i službi.

VI. DOPISIVANJE, TELEFONIRANJE, PRIJEM POSJETA I POŠILJKI

Član 39.

Osuđene osobe imaju pravo dopisivanja bez ograničenja sa članovima uže porodice kao i sa drugim osobama za koje se ocjeni da neće negativno uticati na tok izvršenja kazne. Pod članovima uže porodice podrazumjevaju se: roditelji, braća, sestre, bračni ili izvanbračni partner, djeca, oćuh, maćeha, usvojenik, usvojilac i staratelj. Osuđene osobe mogu obavljati i telefonske razgovore sa članovima uže porodice i drugim osobama. Telefonski razgovori se obavljaju na telefonskoj govornici instaliranoj na odgovarajućem mjestu u Zavodu. Telefonske kartice osuđene osobe kupuju u osuđeničkoj kantini. Osuđene osobe telefonske razgovore obavljaju u slobodno vrijeme, prema utvrđenom dnevnom rasporedu i to bez prisluškivanja od strane službenih osoba ili drugih osuđenih osoba.
Osuđene osobe ne mogu se pozivati telefonom u Zavod, osim u izvanrednim okolnostima (smrtni slučaj člana uže porodice ili teška bolest ili drugi opravdani razlog). Ukoliko se iz sigurnosnih ili drugih razloga, telefonski razgovor prisluškuje, osuđena osoba mora biti unaprijed upozorena o tome . Telefonski razgovor osuđene osobe ne može biti duži od 10 minuta.

Član 40.

Osuđene osobe imaju pravo da primaju pisma i pismene podneske od nadležnih organa i organizacija i da upućuju im podneske u cilju zaštite svojih prava i Zakonom zaštićenih interesa. Pisma se zatvaraju i otvaraju u prisustvu osuđene osobe i vrši se samo kontrola sadržaja pisma (mogućnost slanja i primanja novca, droge i sl.) ali ne i sadržaj teksta u pismu.Podnesci iz predhodnog stava ovog člana upućuju se odnosno primaju putem službe za tretman i direktora Zavoda. Stranim državljanima će se omogućiti redovni kontakt sa diplomatsko konzularnim predstavnicima u skladu sa Zakonom. Predstavke i druga pismena strani državljani mogu slati na maternjem jeziku. Osuđena osoba ima pravo na molbe i žalbe u diskreciji direktoru Zavoda, sudovima ili drugim institucijama kao i inspektorima ili drugim organima ovlaštenim za nadzor Zavoda.

Član 41.

Osuđenim osobama će se omogućiti čitanje dnevne i periodične štampe, te svakodnevno praćenje radio i TV programa. Zavod će se u cilju zadovoljavanja potrebe osuđenih osoba za informisanjem, pretplatiti na dovoljan broj dnevnih listova.

Član 42.

Osuđene osobe imaju pravo da se pretplate na dnevne, sedmične ili periodične listove i časopise, kao i drugu literaturu.

Član 43.

Osuđene osobe imaju pravo da jednom u sedam dana primaju posjete članova uže porodice, a po odobrenju direktora Zavoda ili druge ovlaštene osobe mogu ih posjećivati i druge osobe. Uprava Zavoda obavezna je najmanje jednu /1/ od posjeta tokom mjeseca osigurati u neradne dane. Posjeta članova uže porodice, zbog udaljenosti mjesta boravka, može se produžiti. Posjeta osuđene osobe sa posjetiocem obavlja se u posebnoj prostoriji Zavoda.

Član 44.

Službena osoba koja nadzire posjetu može vršiti pretres svih osoba. Pretres ženskih osoba posjetilaca obavezno vrši žena zatvorski policajac.

Član 45.

Ako se osuđena osoba ili njen posjetilac grubo ili nepristojno ponašaju posjeta će se prekinuti a službena osoba će o tome obavijestiti direktora Zavoda.

Član 46.

Posjeta se obavlja u dane i u vrijeme koje dnevni rasporedom odredi direktor Zavoda. Posjeta se ne može ograničiti na trajanje kraće od 1 sata. Prilikom prijema u Zavod prijemno odjeljenje će upoznati osuđenu osobu kada ima pravo da primi posjetu i omogućiće joj da o tome obavjesti članove uže porodice.

Član 47.

Osuđena osoba ima pravo da je prema potrebi posjećuje punomoćnik koji ga zastupa u skladu sa Zakonom.

Član 48.

U slučaju pojave epidemije direktor Zavoda može privremeno zabraniti sve posjete dok o tome ministar Ministarstva pravde ne donese odluku. Osuđenim osobama će se omogućiti o trošku Zavoda da obavjeste članove uže porodice o zabrani posjete.

Član 49.

Osuđene osobe imaju pravo primati jedan paket svakih 7 /sedam/ dana. U paketu je dozvoljeno primati rublje, predmete lične higijene, štampu, prehrambene i druge dozvoljene artikle. Pošiljatelj paketa dužan je uz paket priložiti popis vrste i količine poslane robe. Težina poslane robe ne može biti veća od osam /8/ kilograma.

Član 50.

Za dane državnih i vjerskih praznika osuđene osobe mogu primati po jedan paket sa sadržajem iz člana 49. ovog Pravilnika.

Član 51.

Paketi i druge pošiljke koje primaju osuđene osobe moraju se pažljivo pregledati prilikom uručivanja. Pregled vrši službena osoba koja nadzire posjetu uz lično prisustvo osuđene osobe. Pošiljka se uz potpis prijema pošiljke uručuje osuđenoj osobi istog dana kada stigne u Zavod. Ako se u paketu nađu predmeti koji su po odredbama ovog Pravilnika zabranjeni držati kod osuđene osobe (alkohol, droga, hladno i vatreno naoružanje, foto-aparat, mob. tel. kamera i sl.) isti se vraćaju pošiljiocu na njegov trošak ili na trošak osuđene osobe. Ako se radi o predmetima čiji je promet pravno zabranjen ili čije nošenje ili držanje nije dozvoljeno, takvi predmeti će se oduzeti uz potvrdu, a o tome će se obavjestiti nadležni organ. 


VII UVJETI I NAČIN RASPOLAGANJA NOVCEM OD NAKNADA ZA RAD,NAGRADA I
NOVČANI POŠILJKI

Član 52.

Osuđene osobe mogu primati novac putem poštanske upute. Novac donesen prilikom posjete i novac koji osuđena osoba donese sa sobom prilikom stupanja na izdržavanje kazne zatvora ili kada dobije poštanskom uputnicom, kao i novac ostvaren po osnovu rada i nagrada deponovaće se u blagajni Zavoda na depozit osuđene osobe.

Član 53.

Osuđene osobe ne smiju kod sebe imati novac. Ako se prilikom pretresa kod osuđene osobe nađe gotov novac oduzeće se i položiti na njen depozit. Prilikom otpuštanja sa izdržavanja kazne zatvora osuđenoj osobi će se isplatiti njegov novac deponovan na blagajni Zavoda za vrijeme izdržavanja kazne zatvora. Novac ostvaren naknadom za rad dostavlja se pismenim dokumentom kantini gdje se na posebnom kartonu evidentiraju mjesečne promjene. Ova sredstva se koriste za kupovinu u kantini ili prema zahtjevu osuđene osobe koji je dužan proslijediti rukovodiocu financijske službe mogu se dijelom ili u totalu koristiti za podmirivanje potrebe porodice ili advokata osuđene osobe.


VIII NAČIN KORIŠTENJA NEPREKIDNOG ODMORA


Član 54.

Osuđene osobe imaju pravo na osmosatni neprekidni odmor u toku 24 sata, kao i 24 sata neprekidnog odmora u toku jedne sedmice. Osuđene osobe kojima je izrečena kazna zatvora duža od jedne /1/ godina , ne računajući vrijeme provedeno u pritvoru, koje su na neprekidnom radu u Zavodu provede 6 /šest/ mjeseci imaju pravo na neprekidni odmor u trajanju od 18 do 30 radnih dana u toku jedne godine rada. Slijedeći godišnji odmori mogu se koristiti samo ako osuđena osoba provede na redovnom radu najmanje šest mjeseci u godini za koju koristi godišnji odmor. Osuđeni koji su proveli na redovnom radu ukupno 6 /šest/ mjeseci, podrazumjeva se neprekidan rad koji nije neopravdano prekidan od strane osuđene osobe duže od 3 /tri/ dana
u toku prvih 6 /šest/ mjeseci provedenih na radu, odnosno između dva godišnja odmora. Ako je osuđena osoba neopravdano /bjekstvo, disciplinski kažnjavanje, odbijanje da radi i sl./ prekidala rad u kumulativnom trajanju dužine od 3 /tri/ dana, rokovi za godišnji odmor računaju se od dana kada je posljednji put prekidala rad. Osobe osuđene na kaznu zatvora do jedne godine nemaju pravo na godišnji odmor. Osuđena osoba kojoj je od navršene posljednje godine rada tokom izdržavanja kazne zatvora za koju je iskoristila godišnji odmor ostalo neizdržane kazne zatvora manje od jedne godine, nema pravo na naredni godišnji odmor. Osuđene osobe mogu koristiti godišnji odmor u dva dijela, s tim da prvi dio ne može biti kraći od 12 radnih dana. U ovom slučaju rok za naredni godišnji odmor računa se od zadnjeg dana kada je iskoristio prvi dio godišnjeg odmora. Cijeli godišnji odmor mora se iskoristiti u godini izdržavanja kazne zatvora za koju je odobren. Dužina godišnjeg odmora koji će osuđena osoba koristiti u krugu porodice određivaće se u skladu sa kriterijima Pravilnika o klasifikaciji osuđenih osoba, a zavisiće i od broja godina rada. Osuđenim osobama koji imaju pravo na godišnji odmor daju se 18 radnih dana godišnjeg odmora, plus po jedan dan za svaku godinu rada tokom izdržavanja kazne zatvora. Osobama koje rade na teškim fizičkim poslovima može se dati do tri dana na otežane uvjete rada.
U jednoj kalendarskoj godini osuđena osoba ne može koristiti dva godišnja odmora.

Član 55.

Pod vremenom provedenim na neprekidnom radu u Zavodu podrazumjeva se i vrijeme provedeno u drugom Zavodu koje je osuđena osoba provela prije premještaja u Zavod kao i vrijeme provedeno na liječenju zbog povreda na radu ili profesionalnog oboljenja do kojeg je došlo radom u Zavodu. Način i mjesto korištenja godišnjeg odmora određuje se posebno za svaki konkretan slučaj.

Član 56.

Za vrijeme godišnjeg odmora osuđene osobe primaju naknadu u visini prosječne naknade za rad koje su primale u posljednja tri mjeseca. 


IX ODRŽAVANJE REDA I DISCIPLINE

Član 57.

Osuđene osobe dužne su za vrijeme izdržavanja kazne zatvora pridržavati se odredaba Zakona, propisa, Pravilnika i naređenja službenih osoba. Osuđene osobe dužne su da se u međusobnim odnosima ponašaju korektno, pristojno i uz poštovanje ličnosti. U slučaju drskog ponašanja osuđene osobe, vrijeđanja druge osuđene osobe ili drugog nedozvoljenog postupka, osuđena osoba kojoj je uvreda učinjena ne smije uzvraćati uvredom istom mjerom već je dužna u svakom takvom slučaju obavjestiti odgajatelja ili drugu službenu osobu.

Osuđenim osobama je zabranjeno:organizovanje pobune i učešće u istoj, nasilničko ponašanje prema osuđenicima, namjerno uništavanje imovine i uzimanje od osuđenika naknade u novcu ili naturi (reketiranje).

Član 58.

Osuđenim osobama je zabranjena međusobna kupoprodaja, trampa kao i davanje odnosno uzimanje naknade za obaveze koje je osuđena osoba dužna da lično izvrši /radne obaveze, pravljenje kreveta, čišćenje prostorija, kruga, odjeće, obuće i sl./

Član 59.

Osuđenim osobama zabranjeno je kockanje u bilo kom vidu.

Član 60.

Osuđenim osobama zabranjeno je tetoviranje sebe ili drugog.

Član 61.

Osuđenim osobama je zabranjeno: uživanje alkohola i opojnih droga, kao i svaka nabavka i unošenje u krug Zavoda ovih artikala.
Službeno osoblje dužno je oduzeti alkohol i opojne droge koje nađu prilikom pretresa kod osuđenih osoba i o tome podnijeti službenu zabilješku.

Član 62.

Osuđenim osobama je zabranjeno: ulazak (zadržavanje) u spavaću sobu izuzev u vrijeme određeno za spavanje i dnevni odmor, ulazak i zadržavanje u tuđim spavaćim sobama u bilo koje vrijeme, vikati, pjevati, pustiti glasniju muziku, dovikivati se kroz prozor, kao i otpatke i druge predmete bacati kroz prozor, po sobama, hodnicima, krugu i drugim mjestima koja nisu određena za bacanje otpadka.

Član 63.

Osuđenim osobama zabranjeno je pušenje u spavaćim sobama, u trperzariji za vrijeme objedovanja, u stroju, po stepeništima, kao i na drugim mjestima gdje je to zabranjeno, osim na mjestima gdje je to dozvoljeno naredbom direktora Zavoda.

Član 64.

Osuđene osobe dužne su korektno i s poštovanjem odnositi se prema službenicima Zavoda te prema njima kao i drugim osuđenicima i posjetiocima Zavoda, pristojno se ponašati. Osuđene osobe su obavezne službenike i posjetioce Zavoda oslovljavati sa Vi. Službene osobe Zavoda obavezne su osuđene osobe oslovljavati sa Vi, prema njima se ophoditi humano, razborito i u skladu sa Zakonom i propisima donijetim na osnovu njega.
Član 65.

Kad u stambenu zgradu ulazi direktor Zavoda, druge službene osobe ili osobe koje obilaze Zavod, osuđene osobe su dužne ustati ukoliko ne rade ili ne objeduju.

Član 66.

Osuđene osobe ne smiju kod sebe držati druge predmete osim onih koji prema odredbama Pravilnika i posebnim odobrenjima i upustvima direktora Zavoda mogu imati kod sebe.
U slučaju sumnje da osuđena osoba ima ili kod sebe, drži zabranjene predmete, ovlaštena osoba izvršit će pretres nad njim i njegovim stvarima. Zabranjeni predmeti koji su nađu kod osuđene osobe oduzeće se uz izdavanja potvrde. Oduzeti predmeti se čuvaju u Zavodu ili dostavljaju porodici osuđene osobe, a sa pronađenim novcem postupit će se po odredbama ovog Pravilnika. Ako se radi o ukradenim stvarima i novcu vrati će se vlasniku, a ako vlasnik nije poznat, sa stvarima će se postupiti po opštim propisima.

Član 67.

Osuđene osobe su dužne da pažljivo čuvaju zaduženu imovinu (odjeću, obuću, posteljinu, alat mašine inventar Zavoda i dr.). Namjernom ili grubom nepažnjom prouzrokovanu štetu osuđene osobe su dužne nadoknaditi shodno odredbama Zakona.

Član 68.

Osuđene osobe su dužne da budu pristojno odjevene.

Član 69.

Grubo narušavanje odredbi iz člana 58. do člana 69. ovog Pravilnika disciplinski će se tretirati i uzimati u obzir prilikom odobravanja pogodnosti osuđenim osobama odgovornim za narušavanje navedenih odredbi.

X POSTUPAK ZA IZRICANJE DISCIPLINSKIH KAZNI

Član 70.

Osuđene osobe disciplinski odgovaraju za ponašanje učinjeno suprotno Zakonu, propisima donesenim na osnovu Zakona, Pravilniku i naređenjima službenih osoba Zavoda. Ponašanje iz odredaba stava 1. ovog člana predstavljaju disciplinski prekršaj.

Disciplinski prekršaji mogu biti teži i lakši.

Teški disciplinski prekršaji su: 

1. Odbijanje naređenja službenih osoba,
2. Pružanje aktivnog ili pasivnog otpora službenim osobama,
3. Bjegstvo ili pripremanje bjegstva sa izdržavanja kazne zatvora ili pomaganje drugim osobama u pripremanju bjegstva
4. Udaljavanje iz Zavoda ili radilišta bez odobrenja službene osobe,
5. Uživanje i unošenje u Zavod alkohola ili opojnih droga,
6. Posjedovanje kod sebe nedozvoljenih predmeta,
7. Neopravdano kašnjenje sa vanjskih pogodnosti,
8. Međusobne svađe i tuče,
9. Izrada ma kakvih predmeta i obavljanja privatnih poslova za sebe ili drugog bez naloga službene osobe,
10. Pjevanje, galama, dovikivanje iz sobe u sobu, odnosno kroz prozor ili po hodnicima, stvarenje nepotrebne gužve prilikom postrojavanja, ulaska i izlaska iz zgrade,
11. Nepristojno ponašanje prema službenim osobama,
12. Izbjegavanje pozdravljanja službenih osoba,
13. Neuredno održavanje prostorija za boravak, posteljine, odjeće i obuće,
14. Pušenje na nedozvoljenim mjestima, bacanje otpadaka i čikova po hodnicima ili krugu Zavoda,
15. Ulaženje u spavaće sobe i druge prostorije u vrijeme kada je to zabranjeno,
16. Međusobna preprodaja ili trampa bilo kojih stvari,krađa, kockanje, igranje nedozvoljenih igara,
17. Unošenje u Zavod predmeta koje osuđene osobe ne smiju kod sebe imati,
18. Učestalo pravljenje lakših disciplinskih prekršaja,
19. Sve druge radnje koje su zabranjene ovim Pravilnikom, upustvima i naredbama rukovodioca Zavoda.

Član 71.

Lakši disciplinski prekršaji su:

1. Nedovoljna briga o ličnom izgledu i ličnoj higijeni,
2. Neprijavljivanje i držanje kod sebe novca,
3. Loše obavljanje redarskih dužnosti,
4. Nesportsko i nekulturno ponašanje na sportskom poligonu i u trim kabinetu,
5. Pokušaj uspostavljanja neformalnih kontakata sa drugim osobama na vanjskom radilištu,
6. Nepristojno ponašanje u komunikaciji sa službenim osobama,
7. Nepristojno odijevanje,
8. Cijepanje štampe i pisanje po knjigama zaduženim iz zavodske biblioteke,
9. Nepravljenje kreveta,
10. Pisanje bilo kakvih natpisa /grafita/ po zidovima Zavoda, kao i inventaru Zavoda,
11. Nedozvoljeno rukovanje TV-prijemnikom i videom. Ukoliko osuđene osobe učestalo ponavljaju lakše disciplinske prekršaje ti prekršaji će se tretirati kao teški disciplinski prekršaji.

Član 72.

Postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti osuđene osobe može pokrenuti direktor zavoda i rukovodioci organizacionih jedinica. Osuđene osobe ne mogu biti skupno kažnjavane za učinjeni disciplinski prekršaj niti mogu biti kažnjavane dva puta za istu radnju.

Član 73.

Za lake disciplinske prekršaje mogu se izreći disciplinske kazne:

1. Ukor,
2. Javni ukor,

Za teške disciplinske prekršaje mogu se izreći disciplinske kazne:

1. Novčana kazna,
2. Upućivanje u samicu do 20 dana.

Novčana kazna može iznositi najviše do 15% od prosječne naknade za rad osuđene osobe ostvarena u predhodnom mjesecu u Zavodu. Disciplinska kazna upućivanja u samicu može se izreći samo za disciplinske prekršaje iz člana 70. stav 3. tačka 1. do 8. ovog Pravilnika.

Član 74.

Disciplinski postupak i izricanje disciplinske kazne vrši komisija koju imenuje direktor Zavoda. U postupku utvrđivanja disciplinske odgovornosti osuđenoj osobi mora se omogućiti da iznese svoju obranu. Pri izricanju disciplinske kazne upućivanja u samicu može se uvjetno odložiti izvršenje disciplinske kazne za vrijeme do 6 mjeseci. Uvjetno odlaganje izvršenja disciplinske kazne opozvaće se ako uvjetno kažnjena osuđena osoba u roku za koje je odloženo izvršenje bude ponovo disciplinski kažnjena. U izuzetnim slučajevima kada postoji opasnost daljeg činjenja teškog disciplinskog prekršaja i narušavanja sigurnosne situacije u Zavodu, osuđena osoba može se izolovati od ostalih osuđenih osoba u posebnu prostoriju i prije pokretanja postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti. Protiv rješenja komisije za izricanje disciplinskih kazni osuđena osoba ima pravo žalbe direktoru Zavoda u roku od 15 dana od dana prijema rješenja . Rješenje direktora Zavoda doneseno po žalbi je konačno i protiv njega se ne može voditi upravni spor.

Član 75.

Disciplinska kazna upućivanja u samicu ne može se primjeniti ako se njenim izvršenjem ugrožava zdravlje osuđene osobe o čemu pismeno mišljenje daje ljekar Zavoda. U toku izdržavanja disciplinske kazne upućivanja u samicu osuđenoj osobi moraju biti osigurani odgovarajući higijenski i zdravstveni uvjeti. U određenim slučajevima na osnovu ispoljenog dobrog ponašanja i sl. direktor Zavoda može osuđenoj osobi koja izdržava disciplinski kaznu upućivanje u samicu uvjetovati jedan dio neizdržane disciplinske kazne upućivanje u samicu. O izečenoj disciplinskoj kazni upućivanje u samicu Zavod obavještava Ministarstvo pravde.

Član 76.

Osuđenoj osobi koja izvrši povredu ovog Pravilnika dostavlja se prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka čime započinje disciplinski postupak. Nadležna služba Zavoda dužna je pružiti pravnu pomoć osuđenoj osobi. Prija sprovođenja disciplinskog postupka odgajatelj će ispitati osuđene osobe i prikupiti druge dokaze koji će skupa sa izjavom osuđene osobe dostaviti rukovodiocu organizacione jedinice radi pokretanja disciplinskog postupka. Tokom disciplinskog postupka pribavlja se mišljenje odgajatelja ili službe tretmana.

Član 77.

Sve disciplinske kazne se izriču pismeno u formi rješenja.

1. Ukor se saopštava osuđenoj osobi,
2. Javni ukor se oglašava na oglasnoj tabli u osuđeničkom dnevnom boravku,
3. Novčana kazna se izvršava dostavljanjem rješenja o kazni nadležnoj službi za obračun,
4. Način izvršenja kazne upućivanja u samicu propisan je posebnim Pravilnikom

Član 78.

Ako osuđena osoba poslije redovnog radnog vremena, nedjeljom ili u neradne dane izvrši težu povredu ovog Pravilnika dežurni Zavoda može je izdvojiti u samicu i prvog radnog dana o tome obavjestiti direktora Zavoda.

Član 79.

Pripadnici Službe osiguranja mogu upotrijebiti fizičku snagu prema osuđenim osobama, gumena palica, hemijska sredstva i vatreno oružje, radi savladavanja otpora osuđenih osoba koja narušavaju odredbe ovog Pravilnika, Zakona i drugih propisa donesenih u skladu sa Zakonom. Sredstva za ograničavanje kretanja ne smiju se upotrebljavati kao sredstva kažnjavanja. Bliže odredbe o upotrebi sredstava prinude regulisana su Pravilnikom o upotrebi vatrenog oružja i drugih sredstava prinude. 


XI POGODNOSTI OSUĐENIH OSOBA

Član 80.

Osuđenoj osobi mogu se odobriti pogodnosti u skladu sa postignutim uspjehom u trtmanu (dostignuti stepen realizacije određenog tretmana), mogućnostima i potrebama Zavoda i kada to dozvoljavaju sigurnosni uvjeti za osuđenu osobu.
Pogodnosti u smislu stava 1. ovog člana smatraju se:

1. Produženje redovne posjete,
2. Vanredna posjeta sa članovima uže porodice i drugim osobama,
3. Slobodne posjete supružnika bez nadzora službene osobe u posebnoj prostoriji Zavoda u trajanju do 4 sata jedanput u 15 dana, u dane posjeta
4. Slobodno kretanje van kruga zavoda u trajanju od 24 sata nakon svakih izdržanih sedam dana kazne zatvora (četiri puta u mjesecu koje u pravilu treba koristiti u dane vikenda /subotom ili nedeljom/,
5. Slobodan izlaz u grad u trajanju do pet sati jednom u mjesecu.
6. Dopust do šest dana u toku jedne godine izdržavanja kazne zatvora.Osuđeniku se za dobar rad i ponašanje može odobriti jedan dan dopusta nakon svakih dva mjeseca provedenih na izdržavanju kazne zatvora,
7. Dopust do sedam dana u toku jedne godine izdržavanja kazne zatvora (vanredni dopust/ u slučaju teške bolesti ili smrti člana uže porodice, elementarnih nepogoda /više sile/ ili teških socijalnih slučajeva.
8. Do dva dana u toku jedne godine za vjerske blagdane,
9. Posjeta kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama i preredbama u gradu,
10. Za svaki državni praznik i praznik Federacije, do jedan dan u toku jedne godine
11. Djelimično ili potpuno korištenje godišnjeg odmora u krugu porodice.

Pogodnosti navedene u ovom članu koristiće se u skladu sa kriterijima Pravilnika o klasifikaciji osuđenih osoba koji donosi direktor Zavoda na prijedlog službe za tretman. Osuđene osobe svrstavaju se u sljedeće klasifikacione grupe: pripremna, grupa A,B,i C. Dolaskom na izdržavanje kazne osuđena osoba se svrstava u pripremnu grupu u kojoj može provesti 1/6 kazne a najduže 2 mjeseca, nakon čega se vrši reklasifikacija i u zavisnosti od ponašanja osuđene osobe, prihvatanja i realizacije tretmana svrstava se u klasifikacione grupe A,B ili C. Reklasifikacija se vrši svaka 2.
mjeseca na mikro timu (odgajatelja, socijalni radnik, stražar, instruktor). U klasifikacionu grupu A svrstavaju se osuđene osobe koje ispoljavaju primjerno ponašanje, u potpunosti prihvataju tretman i postižu odlične rezultate na aktivnostima predviđenim tretmanom. U klasifikacionu grupu B svrstavaju se osuđene osobe koje ispoljavaju zadovoljavajuće ponašanje i postižu prosječne rezultate na aktivnostima predviđenim tretmanom. U klasifikacionu grupu C svrstavaju se osuđene osobe koje ispoljavaju nezadovoljavajuće ponašanje i kod kojih postoje teškoće u realizaciji tretmana kao i osuđene osobe koje naprave teži disciplinski prekršaj

Osuđene osobe koje se nalaze u klasifikacionoj grupi A mogu koristiti sljedeće pogodnosti:

Godišnji odmor u krugu porodice u punoj dužini trajanja odmora, dopust do šest dana u toku jedne godine izdržavanja kazne zatvora, vikend od 24 sata nakon svakih izdržanih sedam dana kazne zatvora, izlazak u grad u trajanju do pet sati mjesečno, dvije slobodne posjete tokom mjeseca, a ista važi za osobe koje nisu stekle van zavodske pogodnosti, dvije vanredne posjete tokom mjeseca.

Osuđene osobe koje se nalaze u klasifikacionoj grupi B mogu koristiti sljedeće pogodnosti:

Godišnji odmor u krugu porodice u trajanju od 2/3 odobrenog godišnjeg odmora, dopust do tri dana u toku jedne godine izdržavanja kazne zatvora, vikend od 24 sata dva puta mjesečno, izlaz u grad do pet sati mjesečno, jednu slobodnu posjetu mjesečno, a ista važi za osobe koje nisu stekle van zavodske pogodnosti, jednu vanrednu posjetu mjesečno.

Osuđene osobe koje se nalaze u klasifikacionoj grupi C mogu koristiti sljedeće pogodnosti:

Jednu slobodnu posjetu mjesečno.
Osuđene osobe koje se nalaze u pripremnoj grupi mogu koristiti sljedeće pogodnosti:
Jednu vanrednu posjetu mjesečno, jedanu slobodnu posjetu mjesečno, a ista važi za osobe koje nisu stekle van zavodske pogodnosti

Član 81.

Kao kriteriji za odobravanje pogodnosti u smislu predhodnog člana smatraju se:
1. Ponašanje osuđene osobe od početka izdržavanja kazne zatvora,
2. Odnos prema radu, sredstvima rada i postignutim rezultatima rada,
3. Odnos prema kulturno-prosvjetnom radu i angažovanju u slobodnim aktivnostima,
4. Vrsta krivičnog djela i stav sredine prema osuđenoj osobi,
5. Socijalno i zdravstveno stanje članova uže porodice i zdravstveno stanje osuđene osobe,
6. Visina kazne i dužina boravka osuđene osobe u Zavodu,
7. Odnos osuđene osobe prema službenim osobama, prema drugim osuđenim osobama i prema članovima uže porodice,
8. Posjeta i odnos osoba u srodstvu sa osuđenom osobom,
9. Disciplinske kazne u toku izdržavanja kazne zatvora.

Član 82.

Pogodnosti odobrava direktor Zavoda na prijedlog službe tretmana.

Član 83.

Za vrijeme slobodnog izlaska u grad osuđene osobe obavezno nose svoju odjeću i obuću, kao i u drugim slučajevima boravka van Zavoda. Osuđenim osobama je zabranjeno narušavanje javnog reda i mira, uživanje alkohola i opojnih droga bez obzira na dužinu boravka van Zavoda.

Član 84.

Za vrijeme korištenja slobodnih posjeta, dopusta i neprekidnih odmora osuđenim osobama je dozvoljeno da mogu sa sobom unijeti u Zavod voća i drugih prehrambenih proizvoda, artikala koji nisu podležni brzom kvarenju a najviše u težini od 8 kilograma. 


XII OVLAŠTENJA SLUŽBENIH OSOBA ZA DAVANJE POGODNOSTI

Član 85.

Na prijedlog službe tretmana sve pogodnosti odobrava direktor Zavoda ili osoba koju on ovlasti. Prijedlozi službe za tretman temelji se i na procjenama podobnosti osuđenih osoba da može koristiti pogodnost koje se donose na sastancima mikro-tima.
Mikro-tim iz st. 1. ovog člana čine: psiholog, odgajatelj, šef odsjeka za osiguranje osuđenih osoba i ljekar po potrebi.

XIII OGRANIČENJA NA PRIJEM POŠILJKI, POSJETA I KORIŠTENJA POGODNOSTI

Član 86.

Prilikom izricanja disciplinskih mjera za učinjene teže disciplinske prekršaje kao i prilikom vanrednog stanja koje proglašava ministar pravde ili ministar zdravlja, može se izreći ograničenje prijema pošiljki, posjeta i korištenja
pogodnosti do tri mjeseca, odnosno okončanja vanrednog stanja. Ograničenje izriče direktor Zavoda uz saglasnost ministra pravde.

XIV NAČIN ORGANIZOVANJA KULTURNO-PROSVJETNOG, ZABAVNOG I SPORTSKOG
ŽIVOTA I SLOBODNE AKTIVNOSTI

Član 87.

U cilju uspješnijeg tretmana osuđenih osoba organizuje se kulturno-prosvjetni rad u kojem osuđene osobe aktivno učestvuju. Oblici kulturno-prosvjetnog rada ostvaruju se putem biblioteke, štampe i drugih publikacija, predavanja i sastanaka, multi meldijalnog radio i TV programa, zavodske razglasne stanice, igranja šaha i drugih dozvoljenih igara kao i bavljenja sportskim aktivnostima. U granicama mogućnosti Zavoda mogu se organizovati i drugi oblici kulturno-prosvjetnog i sportskog rada.

Član 88.

Kulturno-prosvjetne i sportske aktivnosti organizuje sektor preodgoja, odnosno odgajatelj za kulturno-prosvjetni rad u slobodnom vremenu osuđenih osoba i po unaprijed utvrđenom i odobrenom programu.

Član 89.

Pored navedenih aktivnosti osuđene osobe mogu se baviti određenim slobodnim aktivnostima organizovanim u prostorijama Zavoda kroz razne
sekcije kao što su: likovna, dramska, muzička, proizvodna tehnička i druge. Ako sigurnosni uvjeti i dužina kazne dozvoljavaju osuđenim osobama, dramskim i likovnim umjetnicima, sportistima i sl.. može se odobriti u skladu sa Zakonom, da ne prekidaju rad u ustanovama, institucijama i sportskim društvima u kojima su bili angažovani do dolaska na izdržavanje kazne zatvora.

XV PRAVA OSUĐENIH OSOBA

Član 90.

Osuđene osobe imaju pravo primati pismena od organa vlasti i drugih institucija i upućivati im podneske u svrhu zaštite svojih prava i Zakonom zaštićenih interesa bez ograničenja i kontrole. Strani državljani mogu se obraćati i konzularnim organima svoje države ili države koja štiti njihov
interes, ukoliko posebnim zakonom nije drugačije određeno. Osobe bez državljanstva i izbjeglice mogu se obraćati institucijama koje po međunarodnom pravu štite interese tih osoba.

Član 91.

Osuđene osobe imaju pravo da se dopisuju sa članovima svoje porodice bez ograničenja i cenzure.

Član 92.

Osuđene osobe imaju pravo primati posjete članova uže porodice, a po odobrenju direktora Zavoda mogu ih posjećivati i druge osobe u skladu sa ovim Pravilnikom.
Ako je osuđena osoba strani državljanin, konzularni predstavnik njegove države ili države koja štiti interese njegove države ima pravo u granicama ovog Pravilnika, posjećivati osuđenu osobu.
Pravo iz stava 2. ovog člana može se uskratiti samo ako se takvo uskraćivanje vrši diplomatskim ili konzularnim predstavnicima BiH u državi
čiji je državljanin osuđena osoba. Ako je osuđena osoba bez državljanstva ili izbjeglica, predstavnik međunarodne organizacije koja štiti osobu bez
državljanstva, odnosno izbjeglicu, ima pravo u granicama ovog Pravilnika, posjećivati te osuđene osobe.

Član 93.

Osuđene osobe imaju pravo primati od članova uže porodice pošiljke sa rubljem, predmetima za ličnu upotrebu, štampu i knjige, te novac koji mogu trošiti u skladu sa ovim Pravilnikom.

XVI NAČIN OTPUŠTANJA I POMOĆ PRILIKOM OTPUŠTANJA SA IZDRŽAVANJA KAZNE
ZATVORA

Član 94.

Otpuštanje osuđenih osoba iz Zavoda vrši se na način utvrđen odredbama Zakona. Prilikom otpuštanja iz Zavoda osuđena osoba je dužna da se razduži sa svim stvarima kojima je bila zadužena u Zavodu /posteljina, odjeća, obuća, knjige, alat i dr./ i da preda na uvid sve svoje knjige,
časopise, druge štampane stvari kao i pismene radove ako ih ima i druge stvari ovlaštenom službenom licu.

Član 95.

Prije otpuštanja iz Zavoda izmiriće se sve obaveze prema otpuštenoj osobi /isplata nadoknada za rad, novčana ušteđevina, uručiti i predati lične stvari i drugo/ a od nje će se uzeti pismena izjava da li ima još nekih potraživanja od Zavoda. 

Član 96.

Izjava iz predhodnog člana daje se pred ovlaštenim radnikom koju potpisuje osuđena osoba i ovlašteni radnik pred kojim je izjava data. Istovremeno se osuđenoj osobiu obavezno izdaje potvrda o izdržanoj kazni zatvora, odnosno uvjetnom otpustu, shodno odredbama Zakona.

Član 97.
Ako osuđena osoba prilikom otpuštanja iz Zavoda nema odjeću i obuću, niti
vlastitih sredstava da ih nabavi, direktor Zavoda će odobriti sredstva za
nabavku odjeće i obuće, vodeći računa o dužini boravka osuđene osobe na izdržavanju kazne zatvora.

Član 98.

Prijemno odjeljenje, odnosno socijalni radnik će na prijedlog odgajatelja, obaviti potrebne razgovore sa osuđenom osobom kojoj je potrebna pomoć kako bi socijalni radnik blagovremeno mogao stupiti u kontakt sa organima za poslove socijalne zaštite, zdravstvenim organima i službama za zapošljavanje u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg rješavanja osnovnih egzistencijalnih problema osoba koje se otpuštaju sa izdržavanja kazne zatvora.


XVII ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 99.

Ovaj Pravilnik mora biti dostupan osuđenim osobama a prilikom prijema u Zavod sa njim moraju biti upoznate osuđene osobe.

Član 100.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom davanja saglasnosti na isti od strane Federalnom ministarstva pravde.

Član 101.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika o kućnom redu Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru prestaje da važi privremeni kućni red za osuđene i prekršajno kažnjene osobe Okružnog zatvora Mostar broj: 02-4-477/95 od avgusta 1995. godine i Pravilnik o kućnom redu Okružnog zatvora Mostar broj:01-34.0-55/95 od 22.11.1995. godine.


Broj: 01-02-2054/02
Mostar, 03.09.2002. godine.