ODLUKU o izboru najuspješnijeg ponuditelja i dodjeli ugovora u predmetu nabavke radova Ispis
Petak, 03 Siječanj 2020 11:21

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD

             poluotvorenog tipa

                 M O S T A R

Broj: 01-14-3307/19

Datum 31.12.2019. godine

     Na temelju članka 70. stavak 1. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na temelju preporuke Povjerenstva za provođenje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije i izbor najpovoljnijeg ponuđača o izgradnji Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru konstatirane u Zapisniku o ponovnom pregledu i ocjeni ponuda br. 01-49-210/19 godine ravnatelj zavoda d o n o s i

O D L U K U

izboru najuspješnijeg ponuditelja i dodjeli ugovora u predmetu nabavke radova

I

Prihvata se Preporuka Povjerenstva za provođenje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije i izbor najpovoljnijeg ponuđača o izgradnji Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru br. 01-49-210/19 dostavljena 31.12.2019. godine u postupkuNabavke radova Nastavak izgradnje Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru - „Sukcesivna nabava za izgradnju Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Mostaru“, i dodjeljuje ugovor ponuditelju ITC d.o.o. Zenica za ponuđenu cijenu 2.984.000,00 KM, bez PDV-a, iznos PDV-a 507.280,00, ukupna cijena ponude sa PDV-om 3.491.280,00 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuditelju.

II

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuditelju u roku od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuditelji obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

III

Ponuda ponuditelja IZGRADNJA TOJAGA d.o.o. Mostar se odbija kao neprihvatljiva sukladno s člankom 66. stavak 1. Zakona.

Ponuda ponuditelja PROMARK d.o.o. Mostar se odbija kao neprihvatljiva sukladno s člankom 68. stavak 1. Zakona.

IV

Za provođenje odluke zadužuje se povjerenstvo imenovano rješenjem federalnog ministra pravde broj: 01-49-2465/19 od 05.09.2019.godine i Sektor za financijsko-računovodstvene planske komercijalne poslove.

V

Ova odluka objavit će se na web stranici ugovornog organa istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, u skladu sa člankom 70. St. 6. Zakona o javnim nabavama BiH.

Obrazloženje

Ured za razmatranje žalbi, rješavajući po žalbi ponuđača ITC d.o.o. Zenica, izjavljenoj na Odluku o izboru najuspješnijeg ponuditelja broj:01-14-2301/18-ll od 07.12.2018. godine, Ugovornog organa: KAZNENO- POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA, Mostar u postupku javne nabavke radova Nastavak izgradnje Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru- Sukcesivna nabava za izgradnju Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru, Obavještenje o nabavci br: 318-1-3-6-3-7/18 donio je rješenje br: JN2-01-07-1-1651-14/19 kojim se Žalba ponuđača ITC d.o.o. Zenica usvaja, poništava se Odluka o izboru najuspješnijeg ponuditelja broj:01-14-2301/18-11 od 07.12.2018. godine, a predmet se vraća ugovornom organu na ponovni postupak.

Ugovorni organ je putem Povjerenstva za provođenje postupka nabavke proveo aktivnosti

sukladno gore navedenom rješenju. S obzirom da je Ured za razmatranje žalbi utvrdio da pojašnjenje ponude ponuditelja IZGRADNJA TOJAGA d.o.o. Mostar u odnosu na pravila čl.66 Zakona ima nedostatak u smislu da su izostavljeni razlozi ponuđene cijene  povjerenstvo je u cilju donošenja   pravilne i uvjerljive ocjene izvršilo nabavu usluga angažiranja neovisnih eksperata koji bi analizirali ponudu prvorangiranog ponuditelja, te donijeli mišljenje o objektivnosti ponuđenih cijena u odnosu na procjenu vrijednosti cjelokupnog tendera. Angažirani su neovisni eksperti Davor Markić dipl.ing.građ. i Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka. Vještak Davor Markić dostavio je mišljenje s nalazom i analizom ponude u kojem zaključuje da „na osnovu analize cijena i tržišne cijene izgradnje na prostorima Bosne i Hercegovine da s u cijene niske, i da se objekt ne može izgraditi kvalitetno prema ponuđenim cijenama firme Izgradnja Tojaga d.o.o.“Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka dostavio je samo mišljenje bez bilo kakve analize u kojem samo ocjenjuju da „Analizom tržišne cijene rada i materijala, uzimajući sve povoljne i nepovoljne faktore koji mogu uticati na realizaciju ugovora mišljenja smo da se za ponuđenu cijenu može kvalitetno izraditi projekt, odnosno mogu se izvršiti svi radovi u kvalitetu i po cijenama koje su date u ponudi.“

Zbog svega navedenog a uzimajući u obzir kontradiktornost dostavljenih mišljenja povjerenstvo je zatražilo nadvještačenje analizom dostavljene dokumentacije (na način da su se dostavljena mišljenja kao i sva potrebna dokumentacija dostavila poduzeću Vještak d.o.o. Mostar) da bi se utvrdilo da li mišljenje vještaka Davora Markića ili mišljenje Instituta za građevinarstvo “IG” Banja Luka odražava stvarno tržišno stanje, te da se dobije ocjena koje je mišljenje relevantno za predmetne radove točnije prema kojem mišljenju bi ugovorni organ na prijedlog povjerenstva trebao postupiti. Također povjerenstvo je zatražilo produljenje važenja ponude i garancije za ozbiljnost ponude koja je ponuditelj dostavio dana 25.12.2019. godine. Nalazom poduzeća Vještak d.o.o. Mostar utvrđeno je da ukupni prosječni troškovi nastavka izgradnje Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru prema prosječnim tržišnim cijenama iznose 2.819.027,62 KM (bez pdv-a). S obzirom da ponuda ponuditelja Izgradnja Tojaga d.o.o. Mostar iznosi 1.994.375,94 KM (bez pdv-a) nalazom Vještak d.o.o. Mostar konstatirano je da Izvješće stalnog sudskog vještaka građevinske struke Davora Markića iz prosinca 2019. godine predstavlja relevantno mišljenje za predmetne radove prema kojem mišljenju bi ugovorni organ na prijedlog povjerenstva trebao postupiti. S obzirom da bankovna garancija ponuditelja IZGRADNJA TOJAGA d.o.o. Mostar iznosi 2,18 % ukupne vrijednosti ponuđene cijene (umjesto traženih 1,5%) povjerenstvo je raspravilo   činjenično stanje stvari i došlo do zaključka da   garancija za ozbiljnost ponude u iznosu većem od zahtijevanog tenderskom dokumentacijom nije razlog neprihvatljivosti ponude, s obzirom da i u toj situaciji ugovorni organ istu može aktivirati u iznosu propisanom tenderskom dokumentacijom. Pregledom nisu uočeni nikakvi dodatni nedostatci ponude izuzev gore opisanih. Povjerenstvo je sukladno gore navedenom, jednoglasno dalo preporuku da se u skladu sa člankom 66. stavak 1. ponuda ponuditelja IZGRADNJA TOJAGA d.o.o. Mostar odbije kao neprihvatljiva.

Ured za razmatranje žalbi je utvrdio formalne nedostatke bankarke garancije dostavljene uz ponudu ponuditelja PROMARK d.o.o. Mostar na način da je propustio postupiti u skladu sa pravilima podzakonskog akta (čl.3 Pravilnika o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora) i tč.40.4. Tenderske dokumentacije. Povjerenstvo je utvrdilo pregledom ponude da bankarska garancija ponuditelja PROMARK d.o.o. Mostar ima nedostatak u činjenici da ne sadrži otisnut pečat ponuditelja.

Ured za razmatranje žalbi utvrdio je utvrdio i da je predmetni ponuđač u sadržaju svoje ponude, propustio postupiti na način kako je naloženo tč.14. Tenderske dokumentacije, Ekonomska i financijska sposobnost, gdje se eksplicite tražio i Izvještaj o svim računima koje ima privredni subjekt izdat od strane Centralne banke BiH i potvrdu od svih banaka navedenih u spomenutom izvještaju da račun nije blokiran ili odgovarajući dokument nadležnog organa ukoliko je ponuditelj strano lice.

Povjerenstvo je utvrdilo pregledom ponude da je ponuditelj PROMARK d.o.o. Mostar dostavio Izvještaj o računima za ukupno 12 računa od kojih su 2 otvorena kod NLB Banka d.d. Sarajevo i to broj računa: 1320010524210707 i broj računa: 1327310910198562, dok je dostavio samo jednu Potvrdu od 15.11.2018. godine izdata od strane NLB Banka d.d. Sarajevo da firma PROMARK d.o.o. Mostar ima u ovoj banci transakcijski račun broj: 1327310910198562 i da isti nije blokiran u zadnjih 12 mjeseci.

Također ponovnim pregledom je utvrđeno da ponuditelj PROMARK d.o.o. Mostar nije postupio sukladno tč. 15.2. Ocjena Tehničke i profesionalne sposobnosti, alineja b), gdje je kao dokaz, od ponuđača zahtijevano da dostave „Spisak izvršenih ugovora o obavljenim radovima i isporuci robe... koji za svaki izvršeni ugovor naveden u spisku obavezno sadrži naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, površinu izrađenog objekta i navode o urednom izvršenju ugovora, te kontakt osobu sa brojem telefona. Ponuditelj je u prilogu navedenog spiska dostavio jednu potvrdu o dobro izvršenom poslu u kojoj nema podatka o površini izgrađenog objekta. Pregledom nisu uočeni nikakvi dodatni nedostatci ponude izuzev gore opisanih. Povjerenstvo je jednoglasno dalo preporuku ugovornom organu da u skladu sa člankom 68. stavak 1. donese odluku o neprihvatljivosti ponude ponuditelja PROMARK d.o.o. Mostar.Pregledom ponude ponuditelja ITC d.o.o. Zenica nisu uočeni nikakvi nedostatci u dostavljenoj ponudi odnosno utvrđeno je da u cijelosti ispunjava zahtjeve tenderske dokumentacije. Povjerenstvo je zatražilo produljenje važenja ponude i garancije za ozbiljnost ponude koja je ponuditelj dostavio dana 27.12.2019.godine u okviru ostavljenog roka za dostavu.

Povjerenstvo je izvršilo rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude:

1. ITC d.o.o. Zenica s cijenom 2.984.000,00 KM.

Ponuđač ITC d.o.o. Zenica dostavio je, u predmetnom postupku javne nabavke, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, u iznosu od 2.984.000,00 KM bez PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Predlaže se ravnatelju KPZ Mostar dodjela ugovora ponuditelju ITC d.o.o. Zenica koji je dostavio u predmetnom postupku javne nabavke, ponudu u iznosu od 2.984.000,00 KM bez PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo u svemu potpuno i pravilno postupilo te da je preporuka data u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, podzakonskim i internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke

Ažurirano Petak, 03 Siječanj 2020 11:27